Saken gjaldt fastsettelse av erstatning etter ekspropriasjonsinngrep i forbindelse med Frøya kommunes erverv av grunn for utbygging av næringsareal mot sjøen ved Nordhammervika.

Kommunen inngikk avtaler med flere grunneiere om overtakelse av eiendommene i løpet av sommeren 2011.

Krevde det dobbelte

En grunneier ble man imildlertid ikke enig med. Kommunen sa seg villig til å betale 50 kroner per kvadratmeter, mens grunneieren mente tomta minst er verdt det dobbelte.

Frøya kommune bemerket i sin argumentasjon at Frostating lagmannsrett ved to avgjørelser har gitt uttrykk for beregninger som vil være av betydning for verdsettelsen.

Den ene gjelder et overskjønn avsagt i 2008, som gjelder området Nordskaget på Frøya. Her ble erstatningen for et tilsvarende område satt til kr 37,- per kvadratmeter.

Den andre avgjørelsen gjelder kjøp av et handelsområde ved Sanstad. Arealet, som var av en mer egnet beskaffenhet, ble verdsatt til kr 68,- per kvadratmeter. Kommunen mener i tillegg verdien på handelsområd må anses å ligge noe høyere enn for industriareal.

- Sentralt område

Grunneieren mente den prisen som kommunen har satt på eiendommen er for lav. Når det gjelder vurderingen av områdets verdi, mente han retten måtte legge til grunn at dette er et svært sentralt område, og muligens det mest attraktive industriområdet på Frøya.

Det vises også til at de områder som kommunen har sammenlignet med ved verdsettelsen, er av en helt annen karakter og langt mindre sentrale enn dette området.

Det er også foretatt en verdivurdering av en takstmann, og denne mener at området i alle fall har en verdi som råtomt på 100 kroner per kvadratmeter.

Kostbar ferdigstillelse

Retten mente inngrepene som omhandles i denne saken i stor grad kan sammenlignes med de øvrige eiendomsinngrep i samme område fordi eiendommene geografisk og topografisk er like.

Det ble også påpekt at de investeringer som er nødvendige for å ferdigstille området må trekkes fra når markedsverdien på råtomten skal beregnes. Dette innebærer at jo høyere kostnadene for ferdigstillelse er, desto lavere vil verdien på råtomten være.

Kommunens representant har for retten forklart at det er svært høye kostnader i forbindelse med klargjøring av området til industriformål. Eiendommen er skrånende mot sjøen, og må planeres. Videre er det behov for betydelig tilførsel av masse for å legge til rette for et kaianlegg.

Retten enig med kommunen

Retten fant at vurderingen fra grunneierens advokat var mangelfullt begrunnet, og at den derfor ikke vil være veiledende for verdifastsettelsen av denne eiendommen.

Retten fant å legge stor vekt på den pris som er avtalt for de tilstøtende eiendommer. Disse eiendommene er geografisk og topografisk svært sammenlignbare. Det ble også vist til Frostating lagmannsretts overskjønn av et område som er sammenlignbart både geografisk og topografisk. Derble  verdien fastsatt til 37 kroner per kvadratmeter.

Selv om det har gått noe tid fra den avgjørelsen forelå, fant retten å se bort fra at prisutviklingen for industriareal på Frøya tilsier at prisen overstiger kr 50,- per kvadratmeter.

Derimor mente retten prisen anses å ligge i overkant av hva man kunne forvente ved frivillig salg til industriformål. Det vises særlig til de høye kostnader som er forbundet med utviklingen av området.

Etter en totalvurdering kom retten fram til at prisen for eiendommen skal settes til 50 kroner per kvadratmeter, slik kommunen mente var riktig.