Selskapet vil bruke de nærmeste dagene til å gå grundig gjennom grunnlaget for forelegget før en trekker de endelige konklusjonene.

- SalMar har hele tiden sterkt beklaget hendelsen. Rømming av et slikt omfang er svært alvorlig, og skal ikke skje fra våre anlegg, uttaler konsernsjef Yngve Myhre .

- Brudd på interne retningslinjer

Salmar har i etterforskningen anført at hovedårsaken til  hendelsen skyldes brudd på interne retningslinjer. Selskapets prosedyrer og instrukser har ikke blitt fulgt under utførelsen av arbeidsoperasjonen.

- Vår umiddelbare vurdering av foretaksstraffen er at denne er streng, og ikke tar tilstrekkelig hensyn til det faktum at det foreligger menneskelig svikt. SalMars interne prosedyrer viser samtidig at selskapet har tilfredsstilt alle lovpålagte krav i forhold til akvakulturloven, sier konsernsjef Myhre.

Har iverksatt tiltak

Uavhengig av årsaksforhold har SalMar iverksatt tiltak for å forhindre rømminger gjennom arbeidsoperasjoner på sjø.

Myhre presiserer at en nå skal ha en dialog med selskapets advokat for å ta stilling til om saken skal forfølges videre eller ikke.

- Rømmingen har allerede hatt betydelige økonomiske konsekvenser, og vært en belastning også omdømmemessig. SalMar vil gjøre sitt ytterste for å bygge opp og gjøre seg fortjent til den tillit selskapet har bygget opp gjennom mange år som en av verdens ledende sjømatprodusenter, uttalser selskapet.

Samarbeid med villaksinteresser

Etter rømmingen i februar tok Salmar tidlig kontakt med elveeierne i Trøndelag for å undersøke om noe av laksen hadde gått opp i elvene. I samarbeid med Veterinærinstiuttet og NINA ble det satt i gang et omfattende prosjekt der 5.000 skjellprøver fra seks ulike elver ble samlet inn i prosjektperioden juni - august.

- Fra årets innsamling kan en ut fra resultatene konkludere at innslaget av oppdrettslaks var knappe 4 % i snitt på disse prøvene, melder Salmar.