I 2021 trer EUs vanndirektiv inn. Ett av kravene der er at det som slippes ut i vann eller sjø, ikke skal foringe miljøkvaliteten.

- Før så var det utbredt at man slapp kloakken urenset ut i sjøen. Det ble ikke ansett som så farlig, for havet er jo stort. Men det er ikke sånn. Det vi putter ut i sjøen, påvirker miljøet, sier VA-ingeniør Bjørnar Grytvik i Frøya kommune.

Han arbeider må med hovedplan for avløp i kommunen. I forbindelse med den, er det gjort en kartlegging av tilstanden rundt om på Frøya.

- Grovt sett kan vi si at tilstanden er begredelig, kommenterer ingeniøren.

Vil koste penger

De har i første omgang konsentrert seg om områder hvor det er kommunale kloakkanlegg. Her er det behov for utvidelser, oppgraderinger og utskiftinger. I neste runde blir det å gå gjennom de områdene hvor det ikke er kommunale anlegg, men spredte avløp. Her skal det utarbeides en saneringsplan. Målet er å ha kontroll over alle klokakkutslipp innen 2021. Han ser for seg at man vil trenge den tida.

Den opprydningen som fortsatt bare er i strartgropa på Frøya, kommer til å koste penger. De som er tilknyttet kommunal kloakk vil merke det ved økte avløpsgebyrer på grunn av investeringene som må gjøres. Og de som har privat kloakk kan få pålegg om selv å investere i renseanlegg.

Oppfordrer naboer til å gå sammen

- Men det er ikke sånn at alle må bygge minirenseanlegg eller gjøre noe med kloakken sin. Dette styres av hvordan tilstanden er i sjøen der kloakken slippes ut. Mange er klare over tilstander der hvor kloakken deres kommer ut. Og jeg får tilbakemeldinger på at det er ønsket at det skjer en opprydding. Hvis det nå bygges nye hus, og de blir pålagt å bygge renseanlegg, så oppfordrer vi naboer som har kloakk som går ut i sjøen, om å gå sammen om renseanlegget. For mange av disse vil få pålegg om å rense klokakken sin i neste runde, sier ingeniør Bjørnar Grytvik i Frøya kommune.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no