Fisker du laks fra vassdrag fra og med i dag, vil det være pålegg om gjenutsetting av all hunnfisk i Nordmøre, Sør-Trøndelag og i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, samtidig som sesongen forkortes med 14 dager.

Grunnen er svikt av innsiget av laks i Midt-Norge. For øyregionens del, gjelder dette Lakselva utenfor Fillan.

- Det er tegn på kraftig svikt i innsiget av laks til Trondheimsfjorden og på Nordmøre. Dette er gjennomgående for de fleste elver, og gir grunn til bekymring for om det blir nok gytefisk i elvene. For å sikre en bærekraftig forvaltning av bestandene med mål om å produsere et overskudd som gir grunnlag for fremtidig fiske er det dermed nødvendig med innskrenkninger i disse områdene, sier Raoul Bierach, seksjonssjef i Miljødirektoratet.

Endringer som trer i kraft 26. juni

  • Regionene som er berørt av ekstraordinære tiltak i sjøen er Nordmøre og hele Sør-Trøndelag fylke. I disse områdene åpnes ikke fiske før 15. juli, og etter 15. juli innføres tre dagers fiskeuke (mandag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00). Tiltaket gjelder ikke Sunndalsfjorden i Sunndal kommune.

  • I vassdragene i regionene som er nevnt over og i tillegg i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, skal all hunnfisk settes ut fra og med 26. juni. Dersom det er tvil om fiskens kjønn, skal den settes ut. I de samme regionene stoppes fisket fra og med 16. august i elver som har fisketid til 31. august eller senere, og fra og med 1. august i elver med fisketid til 15. august.

  • Dersom midtsesongevalueringen for det enkelte vassdrag viser at gytebestandsmålet sannsynligvis vil bli oppnådd eller at avviket vil bli lite, kan lokalforvaltningen bestemme at fisket fortsetter frem til ordinær sluttdato.

  • I vassdrag eller fiskevald hvor bestemmelsene ikke følges opp tilfredsstillende vil Miljødirektoratet stenge fisket.

  • Tiltakene trer i kraft fra torsdag 26. juni 2014.

  • Tiltakene gjelder ikke vassdrag med G.salaris.