Ikommende formannskap legger økonomisjef May Hårstad Lian frem fremårsregnskapet for 2013.

Det viser at alle kommunens rammeområder hadde et mindreforbruk, der helse og omsorg hadde det største positive avviket fra budsjettet, med pluss seks millioner kroner. 4,6 millioner kroner av dette kommer fra mer statstilskudd til ressurskrevende tjenester enn budsjettert.

Etter fratrekk av blant annet mindre eiendomsskatt og momskompensasjon endte overskuddet på 7.787 millioner kroner.

Rådmannen foreslår å fordele pengene tilbake til rammeområdene, unntatt 4,5 millioner i statstilskudd, som settes i fond for ressurskrevende tjenester.