Etter at lavterskeltilbudet ”Varden” for rusmiddelavhengige og psykisk lidelse ved Hammeren gård ble nedlagt på grunn av uenighet om driftsavtalen og betaling av vedlikeholdskostnader, har det vært stort behov for å få på plass et nytt tilbud i Frøya og Hitra kommuner.

- Vi skal ha en ny brukerundersøkelse nå, og det er grunn til å anta at det er minst 40 personer innnefor gruppen som trenger lavterskeltilbud, sa  NAV-leder Elin Reppe da hun redegjorde for saken i Frøya formannskap, før hun la frem sin innstilling i siste møtet til Felles nemd for helse og omsorg.

Der la hun frem to alternativer til et lavterskeltilbud i Frøya kommune, med mål om rusmestring og rusfrihet ved relasjonsbygging og fremtids/arbeidrettede aktiviterer. Som igjen skal føre til utdanning og ordinært arbeid.

Etter forslag fra Eldbjørg Broholm(Hitra Ap), ble det enstemming vedtatt å utrede begge tiltakene, før endelig vedtak til høsten.

Aktivitetsbase

Det betyr at det skal utredes og kostnadsberegnes en møteplass/ base for rusmiddelavhengige med flere typer aktiviteter og arbeid sentralt lokalisert i kommunen. Ulike samarbeidspartnere som DalPro, Frivilligsentralen og andre private aktører inviteres inn i et strukturert samarbeid.

Inn på tunet

Og det skal utredes et lignende Inn-på-tunet-gård tilbud som forsvant da Varden ble lagt ned. Tiltaket skal lyses ut på anbud blant private aktører og Hitra kommune inviteres med som tiltakseier. Driftsavtale skrives med valgt tiltaksarrangør for 3 år av gangen. Anbudet lyses ut med utarbeidet kravspesifikasjon høst 2014.