I det Frøya kommune kaller Kvalitetsløft Frøya, hvor man peker ut innsatsområder med formål å løfte kvaliteten på de kommunale tjenestene, er man nå kommet fram til helse og omsorg. Torsdag skal kommunestyret vedta fokusområder og politiske mål. For pleie og omsorg er heltidskultur pekt ut som det viktigte det skal jobbes med. Både innenfor institusjon og hjemmebaserte tjenester skal det  «prøves ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur».