Hva vil skje med gamleveiene langs Fv.714 gjennom Snillfjord når disse blir erstattet av tunneler, og blir det lov til å sykle i de nye tunnelene? Dette har Statens vegvesen fått endel spørsmål om i det siste.Svaret er forskjellig fra veistrekning til veistrekning, skriver veivesenet på sine egne nettsider.

Bustlisundet vil etterhvert bli rasfarlig

– Flere av strekningene vil nok gå tilbake til opprinnelige grunneiere og bli brukt som skogsbilveier. Vedlikeholdsstandarden på disse veiene vil nok da variere sterkt, og de vil sannsynligvis etter hvert bli uegnet for sykkeltrafikk, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.Et eksempel på dette vil være den rasfarlige strekningen som går langs Bustlisundet. Denne blir om et års tid erstattet av Valslagtunnelen. En tilsvarende løsning vil det sannsynligvis også bli i etterkant av åpning av Fenestunnelen og Brattstiåstunnelen, skriver veivesenet.

- På de strekningene som erstattes av prosjektene Fossantunnelen og Snilldalstunnelen i Snilldalen, samt omlegging av veien forbi Krokstadøra, vil eksisterende vei stort sett bli opprettholdt og sannsynligvis få status som kommunal vei eller privat vei.

Når Åstfjorden-brua,Mjønestunnelen og Mjønesauntunnelen er åpnet for trafikk, vil runden rundt Åstfjorden trolig bli kommunal vei.

Regler for sykling i tunneler

Når det gjelder regler for sykling i tunneler, kan det ifølge regelverket tillates sykling i tunneler dersom den gjennomsnittlige trafikkmengden per døgn (ÅDT, årsdøgntrafikk) er mindre enn 2000 og tunnelen er kortere enn fire kilometer (ingen tunneler på strekningen er lengre enn tre kilometer).

– Siden det her ikke foreligger reelle alternative traseer for sykling, vil det være naturlig at sykling blir tillatt langs fv. 714 på hele strekningen fra Stokkhaugen og fram til Hitratunnelen, sier Soknes.

For den nye Harangstunnelen, som vil bli en del av E39 Høgkjølen-Harangen-Orkanger, er det planlagt omskilting for fotgjengere og syklister via gammelvegen (fv. 714 i dag).

Einar Tvinnereim, Jostein Karlsen, Arne Braut og Svein Soknes (t.h.) (Foto: Sten Egil Røvik)