Som lokalavisa Hitra-Frøya skrev i går, fikk formannskapet full støtte fra Frøya kommunestyre til å sende en kraftig reaksjon til justisministeren. Som varslet, går politikerne kraftig ut mot politimesteren i Sør-Trøndelag, som man mener trenerer ansettelsen av Frøya-lensmann.

Lokalavisa gjengir her hele brevet:

"DETTE FINNER VI OSS IKKE LENGER I!

Dette brevet er en reaksjon fra Frøya kommunestyre på

1.     Politimester Moe i Sør-Trøndelag politidistrikts forslag om nedbemanning og nedlegging av Frøya lensmannskontor

2.     Det Frøya kommune opplever som politimesterens trenering på tilsetting av lensmann i Frøya i en stilling som nå har stått ubemannet i mer enn ett år.

Frøya kommunestyre finner det nødvendig å uttrykke stor uro over situasjonen ved Frøya lensmannskontor.

Vi vil uttrykke stor misnøye med at politimesteren i Sør-Trøndelag til tross for svært lang tid, ennå ikke har ansatt lensmann.  Det er kjent at søkere, inkl. en lokalkjent og habil lensmann som virkelig kunne tenke seg å jobbe på Frøya, har trukket seg pga. den sene saksgangen hos politimesteren 1. halvdel i år.

Frøya kommunestyre har tidligere protestert på politimesterens forslag av 03.01.11 til omorganisering av politistrukturen i Sør-Trøndelag om bl.a. å nedlegge Frøya lensmannskontor og flytte tjenestestedet til Hitra kommune.  Politimesterens forslag er en sentralisering der kommuner som mister sitt lensmannskontor, får dårligere polititjenester, og flere kommuner i Sør-Trøndelag har reagert.

Politimesteren forstår tydeligvis ikke vår protest.  Det er svært provoserende når politimesteren i en mail av 28.09.12 skriver bl.a. til vår ordfører følgende: ”Når det gjelder bemanningen, så vil jeg i framtiden forholde meg til de forslagene om omorganisering som foreligger.  Hitra vil derfor bli fortrukket i forhold til betjentstillinger.”

Frøya kommune registrerer et kraftig varsku i media fra tillitsvalgt ved Frøya lensmannskontor, der det påpekes bl.a. altfor lav bemanning pga. nedbemanning, ingen helhet og en situasjon der alle avgjørelser tas lenger inn i landet.

Videre er det en kjensgjerning at responstiden/vaktberedskapen har blitt dårligere pga. ny vaktordning.   Det har vært alvorlige ulykker på Frøya der det har tatt 1 ½ time før politiet har kommet på skadestedet, mens det tidligere tok maks. ½ time.

STILLINGEN SOM LENSMANN PÅ FRØYA ER NÅ LYST UT PÅ NYTT. FRØYA KOMMUNESTYRE APPELLERER TIL JUSTISMINISTEREN  Å PÅLEGGE POLITIMESTEREN I SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT SNARLIG Å FÅ TILSATT NY LENSMANN VED FRØYA LENSMANNSKONTOR SAMT FORHOLDE SEG TIL DET FAKTUM AT KONTORET PÅ FRØYA SKAL HA 5 STILLINGER, JFR. UTLYSINGSTEKSTEN. DET ER I DAG 2 – TO – TILSATTE VED FRØYA LENSMANNSKONTOR.

Nedenfor ønsker vi å utdype situasjonen gjennom noen generelle betraktninger om nedbebanningspolitikken og om Frøyas situasjon spesielt.

1. Når det gjelder politimesterens forslag om at lensmannskontoret på Frøya skal legges og hans støe kurs mot dette, ønsker Frøya kommunestyre å stille spørsmål ved og å understreke følgende:

- Vi savner  reelle begrunnelser for forslaget om nedleggelse og ønsker å få belyst hva som går tapt ved nedleggelse i forhold til lokalsamfunnet.  Videre etterspør vi en dokumentasjon på hvordan nedleggelse lokalt skal føre til et bedre lokalt polititilbud. Et spørsmål er om de som arbeider der i dag bor i kommunen, og om de vil flytte og om de vil få et nytt oppmøtested og lengre reisevei. Vil det også være de med lokal bosetting som vil fortsette å arbeide i kommunen eller er det ment at kommunens behov skal dekkes av vilkårlige tilreisende politiansatte i forhold til konkrete hendelser.? Disse vil da i utgangspunktet stille med svakere forutsetninger til å lykkes fordi informasjon om lokale forhold mangler.

· Andre forhold som bes dokumentert, er strategien som ligger til grunn for forslaget. Hvor gjennomtenkt er det hele? I tidligere tider så vel som i nyere tid har erkjennelsen kommet frem til at det lokale politiet med kunnskap om hvem som er hvem og som alle kjenner, og har tilgang til, fyller en viktig rolle i et lokalsamfunn. Det er alt for enkelt å ”legge ned” og endre på kostnadsbildet, men hvor godt kommer alternativkostnaden frem?  I lokalsamfunn og oppvekstmiljø er det viktig at man har et lokalt fungerende politi selv om alvorlig kriminalitet ikke er det største problemet.  Det bør ikke være noe mål at man skal ha et alvorlig problem før politiet finner grunn til å engasjere seg. Jo tidligere og nærere et politi engasjerer seg med befolkningens hverdag, jo større er mulighetene for at man fanger opp og forstår endringer og vesentligheter som det bør iverksettes handling i forhold til, for å unngå at problemer får utvikle seg.

- Barn  og unge som vokser opp og får et positivt forhold til politiet, har gode effekter og det kan etableres langsiktige relasjoner som gir politiet fordeler når folk senere skal forholde seg til politiet i ulike sammenhenger. Politiets legitimitet er avhengig at de har tillit i befolkningen og  et samfunn hvor vi får en befolkning som aldri får noen positiv erfaring og relasjon til politiet, taper noe vesentlig. Når man kun opplever politiet i negative sammenhenger og tenker at nå har det sikkert skjedd noe alvorlig siden politiet er her, da har samfunnet tapt noe vesentlig.

2. Frøya kommunestyret ønsker også å sette fokus på det kommunen og lokalbefolkningen opplever som ren trenering fra politimester Moe i Sør-Trøndelag politidistrikts side når det gjelder å få bemannet lensmannskontoret på Frøya. Frøya kommune er en vekstkommune der flere og bedre offentlige tjenester etterspørres. I stedet opplever vi at statlige kontorer flyttes fra kommunen. Når det gjelder Frøya lensmannskontor, ber vi om at statlige myndigheter og rikspolitikere merker seg følgende:

·     Frøya kommune opplever en befolkningsvekst som kan sammenlignes med veksten i de mest sentrale strøk av fylket. Pr. 01.07.12 er det registrert 4429 innbyggere i kommunen. Når vi inkluderer de som bor i kommunen i kortere og lengre perioder på sommeren, har vi ca. 7000 såkalte ”årsinnbyggere”.

·     I Frøya kommune bor deler av befolkningen på mindre øyer som er spredt over et stort geografisk område.

·     Den aller største tilflyttergruppen er fremmedspråklige. I dag utgjør denne gruppen 15 % av befolkningen og er økende.

·     Følgende kan leses i Soria Moria-erklæringen: «Regjeringen vil fortsette styrkingen av politiets budsjetter og bemanning. En fortsatt satsing på høye opptak ved politiutdanningen, flere sivilt ansatte i politi og lensmannsetaten og en aktiv seniorpolitikk skal sikre økt politibemanning. Vi vil frigjøre politiutdannet personell til å skape trygghet for publikum lokalt. Vi vil sikre raskere responstid over hele landet ved styrket vaktsamarbeid, flere patruljer og mer tilgjengelig og operativ politiinnsats. Vi vil opprettholde en desentralisert politistruktur.

·     Politimester Moe styrer nedbemanningen av kontoret på Frøya gjennom et forslag til omorganisering, ikke et offentlig vedtak eller statlig direktiv. En utrolig treg behandling av søkere til den ledige lensmannsstillingen har ført til at gode søkere har trukket seg. Den ene søkeren var fra Frøya og var innstilt på å takke ja til stillingen om han fikk den. Han er attpåtil gift med en som er politiutdannet. Og politimesteren hevder det er vanskelig å rekruttere ansatte med et langt perspektiv! Her var det to med lokal tilknytting og et langt perspektiv!!

·     Over en lengre periode har politimesteren unnlatt å besette ledige stillinger. Dette oppleves av befolkningen og de ansatte på Frøya lensmannskontor som det vi på godt norsk kaller seigpining. Vi ser på handlingsmønsteret som en ren snik-omorganisering.

Kopi av dette brevet går til

1.     Stortingets justiskomite

2.     Politidirektoratet

3.     Politmesteren i Sør-Trøndelag politidistrikt

4.     Pressen

Sistranda 25.10.12

Frøya kommunestyre"