Arbeiderpartiets landsmøte i helga har vedtatt at partiets mening er at dagens lensmannsstruktur skal opprettholdes. Det betyr sterk støtte til blant andre Frøyas ordfører Berit Flåmo, som lenge har kjempet for nettopp dette etter at ledelsen i politidistriktet over lang tid har ønsket å redusere antall lensmannskontorer.

I en felles uttalelse med Meldal-ordfører Are Hilstad i dag, uttrykker begge to glede over at partiprogrammet "freder" lensmannsskontorene.

- Vi har med glede registrert at justisminister Faremo ved flere anledninger har understreket viktigheten av nærpolitiet og satt en stopper for planene om nedleggelse av lensmannskontorer. Nå har vi også partiprogrammet i ryggen når vi forventer at det ikke blir noen sammenslåing av lensmannskontorer, sier Flåmo og Hilstad, som begge var delegater under landsmøtet.

"Tjenester der folk bor"

I det vedtattet partiprogrammet for Arbeiderpartiet, heter det blant annet:

"For at mennesker skal føle trygghet, må politiet være synlig og tilgjengelig. Et sterkt nærpoliti er viktig for forebygging og bekjemping av kriminalitet. Lensmannsstrukturen må opprettholdes for å kunne tilby tjenester der folk bor og for å drive effektiv forebygging og sikre lov og orden."

I fjor vår kunne lokalavisa Hitra-Frøya fortelle at politimesteren hadde fått brev fra justisminister Grete Faremo om at en lensmann ikke kan være konstituert mer enn seks måneder i gangen. Nils Kristian Moe ble da tvunget til å lyse ut lensmannstillinger i seks kommuner, blant andre Frøya. Her hadde lensmann Dagfinn Herskedal vært konstituert i tre seks måneders perioder.

Har protestert kraftig

Ordfører Berit Flåmo, som har protestert kraftig mot at politimesteren vil legge ned lensmannskontoret på Frøya, uttalte da at det var en gledens dag for.

- Endelig har våre protester blitt hørt.  Frøya lensmannskontor sliter med dårlig bemanning, og spesielt viktig er det å få øket kapasiteten når vi nå går mot turist og feriesesongen, sa ordføreren.

Sist vinter ble Inge Dahlø konstituert som ny Frøya-lensmann, slik at begge øyene har hver sin lensmann.

- Vil følge vil følge opp politimesteren til han ansetter fast lensmann på Frøya, sa ordfører Berit Flåmo da dette ble kjent.