Tommy Rodahl har solgt eiendommen på Sauøya. Men kaianlegget er utskilt som egen eiendom, og det foreligger en avtale fra 2008 med Frøya kommune om at den skulle ta over kaianlegget, etter at deler av det ble rehabilitert med pengestøtte fra kommunen.

Rehabiliteringen ble ikke ferdig før i september i år, og Tommy Rodahl ønsker nå at eiendommen blir overtatt av kommunen. I følge saksbehandler Arvid Hammernes er kaianlegget i forfall, og det ble i 2008 beregnet at det ville koste 1,2 millioner kroner eksklusive moms å reparere.

- Kostnadene blir sikkert mye høyere i dag, og et konsulentselskap har foreslått at den gamle kaia brukes som forskaling og at man bygger ny kai på toppen. Det som er klart er at Rodal ønsker at kommunen tar over hele kaianlegget vederlagsfritt. Han er veldig opptatt av at det ordner seg i forbindelse med at han selger hovedeiendommen, sa Hammernes.

- Ikke aktuelt for oss å ta ansvaret

Det ønsker også den nye eieren Anton Ulrik Ervik, som gjennom Ervik Fisk og Invest har kjøpt eiendommen.

- Jeg regnet med at dette allerede var ordnet mellom selger og Frøya kommune. Men når vi begynner å kjøpe eiendommen ser det ut for at det ikke er ordnet. Det er ikke aktuelt for oss å ta ansvar for kaianlegget, når vi har betalt 2,5 millioner kroner for eiendommen, og det kan koste nesten like mye på toppen om vi må utbedre kaianlegget, sa Ervik til formannskapet.

Borgen stilte spørsmål

- Er det kommunens ansvar å ha et fullverdig kaianlegg slik at det sikres adkomst til fritidseiendommer. Da vi inngikk avtale med Rodahl var det vesentlig at de var fastboende. Men nå har forutsetningen forandret seg så mye at jeg nesten har lyst til å kansellere avtalen med Rodahl, mente Helge Borgen (Ap).

- Jeg tenker vi må stå for det vi har sagt, og at vi tar over kaia. Vi får heller vurdere på sikt om vi har mulighet til å rehabilitere den, mente Kristin Reppe Storø (Ap), og kom med følgende omforente forslag:

Vedtaket

Frøya kommune godkjenner forslag til kjøpekontrakt vedrørende eiendommen gnr. 66,  bnr. 235 på Sauøya, underskrevet av selger Tommy Rodahl 23.11.12.

Frøya kommune vil avvente utbedring av anlegget, da sett i lys av at det pr i dag ikke er noen fastboende på Sauøya. Evt strakstiltak knyttet til sikkerhet for evt brukere av anlegget må utredes og fremlegges som sak for formannskapet.

Rådmannen tar kontakt med ny eier for å utrede muligheten for et evt samarbeid om utbedringsarbeidet av kaianlegget.

Saken skal avgjøres i kommende kommunestyremøte.

Anton Ulrik Ervik og familien har kjøpt eiendom på Sauøya gjennom selskapet Ervik Fisk og Invest. (Foto: Trond Hammervik)
Tommy Rodahl selger eiendommen på Sauøya.