I dag (torsdag) skal Hitra kommunestyre igjen se nærmere på kommunereformen.

Møtet og debatten kan du følge på web-tv via kommunens etter lokalavisas nettsider. Møtestart er kl. 13

FØLG MØTET VIA DENNE LINKEN

Stortinget har lagt opp en stram tidsplan for reformen. Fylkesmannen anbefaler at mest mulig av kommunenes beslutningsgrunnlag skal være klarlagt innen sommeren 2015.

Innstillinga:

Arbeidsgruppa for kommunereformens innstilling sier dette før dagens møte

"1. Hitra kommunestyre finner det ekstra vanskelig å definere retningsvalg og eventuell kommunesammenslåing som følge av mangelfull avklaring fra staten. Dette gjelder særlig ift det framtidige regionnivå og oppgavefordeling. Dersom nye og flere oppgaver skal bli en realitet, så er det stort sett bare staten som kan avgi og desentralisere de såkalte nye og flere oppgavene. Det må dermed forventes at det kommer nærmere avklaring på dette fra regjering og storting, før det kan forventes at kommunene evner å gjøre gode nok vurderinger og valg knyttet til en framtidig kommunestruktur.

2. Ut fra de foreliggende krav til utredning, opplysninger og tilgjengelige analyser og materiale, og dersom prosessen videre avklarer at Hitra kommune trenger å bli større, så finner Hitra kommunestyre det aller viktigst å søke en kommunesammenslåing som gjør oss til en del av et mer attraktivt og mindre sårbart bo- og arbeidsmarked. Dette forutsetter, for vår del, at sentrale myndigheter bidrar til å etablere samferdselstilbud som gir muligheter for dagpendling og infrastruktur som gir langt bedre bredbånds- og mobildekning enn i dag. En slik forutsetning legges da også til grunn for de alternative retningsvalg som framgår nedenfor i pkt. 3. Retningsvalgene i pkt. 3 er også reflektert i en påregnet utvidelse av Sør-Trøndelag fylke til et «Stor-Trøndelag». For Hitra kommune er det ønskelig at dette også vil innbefatte store deler av NordMøre.

3. Hitra kommunestyre vil prioritere å utrede en kommunesammenslåing med basis i kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne. Sammen med disse kommunene vil vi også avklare og eventuelt utrede muligheten for sammenslåing med: a. Kommuner på Nordmøre, h.h.v. Aure, Smøla og Halsa b. Kommuner på Fosen, h.h.v. Ørland og Bjugn c. En kombinasjon av pkt. a og b d. Orkdal

- Ikke aktuelt med vedtak i 2015

I tillegg har rådmannen lagt til et forslag i innstillinga, som sier:

"Hitra kommune ser behov for å utrede konsekvenser for alle tjenesteområder, næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og demokrati. Vi ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. Utredninger bør i størst mulig utstrekning gjennomføres felles for de kommunene som har besluttet å vurdere sammenslåing med hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om fremtidig regionalt nivå, oppgavefordeling og fremtidige inntektsmodeller"

Og: "Det er ikke aktuelt for Hitra kommune å ha kommunestyrevedtak om sammenslåing i 2015."

Blant andre saker i dagens møte er utbyggingsprosjekt ved Fillan barnehage, ny vannledning i Lervågen (Fillan) og kjøp av tjenesteboliger.