Som lokalavisa Hitra-Frøya skrev i tirsdagsutgaven, viser utfallet fra firekommuners-møtet mellom Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya at det kan bli vanskelig å enes om å gå videre på en utredning av sammenslåing av nettopp disse fire kommunene. I saken ble det henvist til et kommende møtereferat, ført i pennen av Snillfjord-rådmann Arild Risvik. Referatet, godkjent av alle de fire partene, er nå sendt avisa, og vi bringer det her ordrett:

Møtereferat - Kommunereformen 12.2.15 mellom kommunene Hemne, Hitra, Frøya og Snillfjord

Status

Hitra:

Hitra har foretatt en kommunestyrebehandling og hvor et av alternativene innbefatter møtets 4 kommuner. Det ligger en uavklart situasjon i forhold til det store kystkommune alternativet (7 kommuner). Hitra har hatt uformelle samtaler med Ørland og Bjugn. Hvor spørsmålet går på om en skal prate sammen for å avklare et evt retningsvalg den veien også.

Ole Haugen ønsker å foreta en kulturanalyse og lufter om det kan være interessant å få gjort sammen for å finne ut om hvor «lik» eller «ulik» vi er.

Frøya:

Gjort et politisk vedtak med ganske mange retningsvalg. Det som ikke kommer fram i vedtaket er at styringsgruppa har fått mandat til å foreta innsnevringer når det gjelder alternativene.

Ut i fra det har styringsgruppa på Frøya bestemt seg for og ikke gå videre med dette alternativet som er dratt opp. Det betyr at man ikke trenger å jobbe med 4 K alternativet på bakgrunn av Frøya sin beslutning.

Hemne:

Har hatt en omfattende innbyggerdialog med næringsliv, barn og unge og frivillige lag og organisasjoner. Har hatt et folkemøte nr 2. Har avtalt møte med Orkdal kommune den 25. februar og i etterkant av det skal det opp en sak i kommunestyre 3.mars.

Det foretas i disse dager en innbyggerundersøkelse (av Norfakta) av 400 personer i Hemne.

Ungdommen i Hemne har vært tydelig og gitt innspill. De signaliserte alene som egen kommune, den konstellasjon her (4 K) og en med nord møre. I tillegg et alternativ i innlandet. Ungdommen ser mest for seg alene som en egen kommune eller et kystkommune alternativ. Hemne vil nok ikke kunne gå inn i et kommunesamarbeid uten at Halsa, Aure blir vurdert i en framtidig løsning.

Snillfjord;

Har hatt kommunestyrebehandling. 2 alternativ, men åpen for samtaler fortsatt. Ser at alle alternativene er utfordrende med bakgrunn i avstander.

Framdriftsplan vil bli utarbeidet videre og det vil bli foretatt en innbyggerundersøkelse og nye folkemøter.

Utredning og veivalg til 1. juli. Hva skal en gjøre videre? Fylkesmannen vil at den enkelte kommune skal snevre inn sine valg til og kun gjelde 2 alternativer innen den fristen.

Kommunene er positiv til å foreta en kulturanalyse. Rådmennene kan få i oppdrag å se på det. Viktig å vite hvorfor en skal gjøre denne analysen og hva en skal bruke det til.

Morten Hatling SINTEF, teknologi og samfunn er kontaktpunkt for å eventuelt gjennomføre en slik analyse.

Kystkommune alternativet med 7 kommuner jobbes det med å avklare behovet for et nytt møte. Ståle følger opp dette og gir tilbakemeldinger.

Snillfjord må bare vente og se hva Hemne nå gjør. Hitra påpeker at det er en utfordring å tenke stort nok når en tar i betraktning hva som skjer i Trondheim og deres planer om inkludering av sine omlandskommuner.

Konklusjon:

En ser ikke noe grunnlag på nåværende tidspunkt å gå videre med dette 4 kommunealternativet.