Fra skolestart 2016 kan de to videregående skolene på Frøya og Hitra være slått sammen til en, med nytt navn og en felles ledelse. De to skolestedene på Fillan og Sistranda skal bestå som i dag, og grunntilskuddene skal opprettholdes for det enkelte skolestedet. Men ellers vil det bli en felles ressurstildeling, og de ansatte vil få ansettelse i den nye videregående skolen for Hitra og Frøya. Dette er hovedinnholdet i modell 2 i forslaget til ny skolebruksplan som Sør-Trøndelag fylkeskommune skal vedta senere i høst. Modell 1 er dagens situasjon, med to selvstendige skoler i øyregionen, men med et samarbeid som blant annet går på fordeling av linjer mellom skolene.

- Mulighet til bredere fagtilbud

Formannskapene på Hitra og Frøya har nå gitt sin høringsuttalelse, og begge kommunene støtter modell 2. Det er også denne modellen fylkesrådmannen anbefaler.

I forslaget fra fylkesrådmannen heter det :

En samordningsmodell med en videregående skole på skolestedene Sistranda og Fillan gir muligheter til bla:

Elever: Bredere fagtilbud. Lærere som kan bidra med spisskompetanse i forhold til ulike læringsmål

Ansatte: Bedre muligheter for hele stillinger. Bedre muligheter for å få utnyttet og utviklet sin spisskompetanse

Arbeidsliv: En skole og ledelse å forholde seg til. Raskere tilpasning til endringer i behovet for kompetanse

- Er alt for kort tid

Ansatteorganisasjonene ved Frøya videregående kommer ikke til å støtte sammenslåing av skolene.

- Vi jobber med en felles uttalelse fra Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet ved skolen. Vi skal ha denne klar innen fristen i morgen, sier klubbleder i utdanningsforbundet ved Frøya videregående, Ola Vie, til lokalavisa torsdag formiddag.

Ola Vie

- Vi kommer ikke til å støtte modell 2. Det ligger flere grunner til at vi ikke ønsker det, men først og fremst er det tidshorisonten. Dette skal gjennomføres i løpet av første halvår i 2016, og det er alt for kort tid, er det klubblederen ønsker å si før ansatteorganisasjonene har vedtatt sin høringsuttalelse.

Oddbjørn Molberg Larsen

- Vil bli en bedre løsning

Avdelingstillitsvalg for utdanningsforbundet ved Hitra videregående skole, Oddbjørn Molberg Larsen, sier at de også har hatt sine innvendinger til prosessen og tidsperspektivet ved en sammenslåing av skolene. Men at de har levert en uttalelse der de er positive til at man velger modell 2, med en felles ledelse for de to skolene.

- Vi tror at det på sikt blir en mer framtidsretta modell, og en bedre løsning for elvene, sier Molberg Larsen.