Staten har en insentivordning der man gir statlig støtte. Ordningen er utformet i tråd med retningslinjene for statsstøtte til maritim transport i EØS-avtalen. Dette betyr at rederiene kan få tilskudd ved etablering av nye transportilbud, eller ved oppgradering av eksisterende tilbud, mellom havner i EØS-området.

Fra vei til sjø

Karin Bjørkhaug (Krf), leder i komite for infrastruktur i Fylkestinget for Sør-Trøndelag, forteller at Krf ønsker styrke insentivordningen for overføring av gods fra vei til sjø og bane med 60 millioner kroner.

- Ordningen vil støtte opp under investeringene som Kysthavnalliansen har gjort og planlegger å gjøre på Jøsnøya og Kråkøy, med tanke på sjøtransport av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa, forteller Bjørkhaug.

Hun mener en styrking av insentivordningen vil bygge opp under disse bevilgningene og bidra til nødvendig returgods som sikrer helhet og økonomisk bærekraft for frakt av sjømat fra Midt-Norge på kjøl.

Utfordring for veinettet

- Lykkes man ikke med oppnå større overføring fra vei til sjø og bane enn det potensialet som er beregnet i den nasjonale godstransportanalysen, vil veksten i godstransport på vei utgjøre 240 mill tonn av en forventet samlet vekst på 290 mill tonn frem til 2050.

- En slik utvikling vil være en enorm utfordring for sikkerhet og fremkommelighet på veiene fremover, påpker Karin Bjørkhaug.