Det er 1.468 personer over 15 år fra Hitra og Frøya som har opprettet digital postkasse. Det betyr at andelen er nokså liten her lokalt.

Når du oppretter en digital postkasse, kan stat og kommune sende deg post digitalt. Du kan velge mellom to sidestilte postkasser - Digipost eller e-Boks. Når du mottar brev, så får du et varsel på SMS eller epost.

Den 31. juli i år er det opprettet én million slike postkasser i Norge. Det utgjør 23,8 prosent av alle innbyggere over 15 år i Norge.

Av disse er det 730 som har adresse i Hitra kommune, noe som utgjør 19,7 prosent av alle over 15 år i Hitra. Andelen er således mindre enn det vi ser på landsbasis. I Frøya kommune er det omtrent det samme bildet. Her er det totalt 738 digitale postkasser registrert, og dette er 19,4 prosent av alle fra 16 år og oppover som er bosatt her.

Mer positive i bystrøk

- Tendensen i tallene våre er at en større andel innbyggere i de folkerike kommunene har opprettet postkasse enn i de mindre kommunene. I kommuner med over 30 000 innbyggere har i snitt 26 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet postkasse, mens det tilsvarende tallet for kommuner med under 3000 innbyggere er 17 prosent, forteller Stig Hornnes, seniorrådgiver hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

- Vi har sett en tendens til at innbyggere i urbane strøk er mer positive til digital postkasse enn innbyggere i mindre befolkede områder. Hvorfor det er slik er imidlertid vanskelig å si, sier Hornnes.

Blant de 428 kommunene i Norge er Hitra plassert på 202. plass på listen, mens Frøya er nummer 215. I Sør-Trøndelag er det Trondheim kommune som har størst andel, med nær 27 prosent. Mens Roan kommune har minst med 12,8 prosent.

Hornnes mener at folk ikke bør vente med å velge en digital postkasse.

Sikker løsning

- Det er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Løsningen er praktisk og helt uavhengig av hvilken fase i livet du er i, poengterer Hornnes.

- Hva gjøres for at enda flere skal ta i bruk digital postkasse?

- Digital postkasse må oppleves som relevant for folk. Med stadig flere avsendere og stadig større volum av brev som sendes i denne kanalen tror vi at flere og flere vil oppleve det som relevant fremover. Så må vi sørge for å informere innbyggerne når det er brev de kan motta digitalt, sier han.

Offentlige instanser

Regjeringen har bestemt at alle statlige forvaltningsorgan som i dag sender post på papir skal ta i bruk Difis løsning for digital post til innbyggere.

Totalt er over 200 offentlige virksomheter i gang med løsningen, blant annet NAV, Politiet, Statens Vegvesen og Husbanken. Store kommuner som Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand er også i gang.

Innbyggerne kan velge mellom de to leverandørene e-Boks og Digipost ved å gå til www.norge.no.

Det er mulig å motta post fra både privat og offentlig sektor i de to godkjente postkasseløsningene.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no