I fredagsavisa skrev lokalavisa Hitra-Frøya om at det er kartlagt et hekkende hubro-par i nærheten av den planlagte Frøya vindpark. Ordfører Berit Flåmo vil ikke ta stilling til om dette vil forandre konsesjonen som er gitt.

- Dette er opp til andre instanser. Jeg regner med utbyggerne vil se nøye på det i forhold til konsekvensutredning. Jeg regner med de har gått nøye til verks, og hvis ikke må de i så fall gjøre det nå. Det er utbyggernes ansvar, og ikke vårt, sier ordfører Berit Flåmo.

Konsesjonen ennå ikke stadfestet

På grunn av klager fra hele syv instanser (blant annet Norsk ornitologisk forening) er konsesjonen for Frøya vindpark ennå ikke stadfestet. Klagesakene skal behandles av olje- og energidepartementet. Om hubrorapportens konklusjoner er nok til at energimyndighetene gir klagerne medhold, og trekker tilbake konsesjonen, er uvisst.

- Rapporten ble ikke levert etter pålegg fra NVE. Sarepta valgte å benytte rapporten som grunnlag for sine kommentarer til klager på konsesjonsvedtaket for bedre å kunne dokumentere valg som er gjort og som sagt begrunne gode avbøtende tiltak. Rapporten utgjorde derfor ett av to vedlegg som fulgte sammendraget og  kommentarene til klagen. Det andre vedlegget var en ny fagrapport ang. havørn, sier Trine Riseth i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

NTE engasjerte, på vegne av Sarepta energi, Martin Pearson til å kartlegge det aktuelle vindkraftområdet på Frøya og de tilgrensende områdene for utbredelse av hubro. Norsk vassdrags- og energiverk (NVE) valgte å gi konsesjon til Frøya vindkraftverk i juni, før rapporten var klar.