Ove Fillingsnes fikk i 2010 tillatelse til fradeling av boligtomt på Hallaren, i et område som i kommuneplanen for Frøya er avsatt til landbruk, natur- og friluftsliv (LNF). Det ble satt en frist på tre år for fradeling og bygging. Da dette er gått ut er det nå søkt om ny dispensasjon. Fylkesmannen fraråder at kommunen gir dispensasjon, men hovedutvalg for forvaltning vedtok i siste møte å gi dispensasjon til fradeling av tomt og oppføring av bolig.