Høyesterett gir Kverva rett til å føre opp fradrag for 50-millionersgaven for bygging av Frøya kultur- og kompetansesenter. Det framgår av en dommen avsagt den 24. september. Kverva har i lang tid og gjennom alle rettsinstanser kjempet for tolkninga av regelverket, der skattemyndighetene på motsatt side har hevdet at det ikke foreligger fradrags-rett på denne type tilskudd.

- Holdingselskapets hovedformål med tilskuddet var å kunne tiltrekke, beholde og utvikle arbeidskraft og kompetanse for datterselskapenes virksomhet i kommunen. Høyesteretts flertall kom til at det ut fra de geografiske forholdene ville være vanskelig å oppnå dette uten tilskuddet som gjorde tiltaket mulig. Bidraget ville også sikre inntektsgrunnlaget for holdingselskapet. Flertallet fant en klar saklig sammenheng mellom tilskuddet og næringsvirksomheten. Lovens krav til nær og umiddelbar tilknytning var dermed oppfylt, heter det i en oppsummering av dommen.

Høyesterettsdommerne var imidlertid ikke helt enige. Mindretallet på én dommer mente tilknytningen mellom tilskuddet og selskapets næringsvirksomhet  var for løs og at kravet til nær og umiddelbar sammenheng derfor ikke var oppfylt.

- En seier for distrikts-Norge

Lokalavisa har foreløpig ikke fått kontakt med Witzøe selv, men til Adresseavisen kaller han avgjørelsen en seier for distrikts-Norge:

- Vi har alltid kunnet utgiftsføre innkjøpet av en ny og skapere kniv til slakteriet. Nå er det ikke lenger kniver, men skarpere hoder, som er nødvendig for å sikre fremtida både til kysten og til oppdrettsnæringa.

Kverva AS er et holdingselskap med forretningsadresse i Trondheim. Det viktigste fundamentet i Kvervas virksomhet er eierskapet til Salmar, som sysselsetter cirka 550 personer i Frøya kommune.

Viktig for bosetting og rekruttering

Kverva har ifølge Høyesteretts-dokumentene jobbet lenge for å realisere et kunnskaps- og kultursenter i form av et kombinert kulturhus og videregående skole på Frøya. Selskapet vurderte dette som viktig for bosettingen i kommunen og rekrutteringen til Salmar. Man mente at tiltak for å tiltrekke elever til Frøya også fra andre deler av regionen ville bedre rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft til selskaper i Kverva-konsernet.

Da Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune i 2010 inngikk en samarbeidsavtale om nye lokaler til Frøya videregående skole samlokalisert med kulturhus på Sistranda, besluttet Kverva gå gi et tilskudd på 50 millioner kroner til formålet. I presentasjonen til styremøtet som lå til grunn for beslutningen, heter det blant annet:

"Som majoritetseier i SalMar ASA ønsker Kverva AS å medvirke til å realisere et kunnskaps- og kultursenter som kan får stor betydning for næringsliv og verdiskaping i kystregionen også i et langsiktig perspektiv."

- Ikke ment som et bidrag til en slunken kommunekasse

I et brev av 5. november 2010 fra Kverva til Frøya kommune ble det gjort rede for styrevedtaket og bakgrunnen for dette. Fra brevet gjengis det i dommen:

"Jeg bekrefter med dette at Kverva AS forplikter seg til å bidra med 50 millioner kroner til oppføring av nytt kulturhus og skolesenter på Frøya. Som majoritetseier i Salmar ASA ønsker Kverva AS med dette å medvirke til å realisere et kunnskaps- og kultursenter som kan få stor betydning for næringsliv og verdiskaping i kystregionen også i et langsiktig perspektiv. For Kverva er ikke dette ment som et bidrag til en slunken kommunekasse eller til en fylkeskommune. Vi ønsker at dette skal være en investering i vår egen og regionens fremtid – et konstruktivt samarbeid mellom næringslivet, kommunen og fylkeskommunen.