Hitra kommunestyret godkjente tirsdag enstemmig Hitra campings plan om utvidelse av campingplassen på Sandstad.

Området har i mange år vært drevet som plass til campingvogner, servicebygg, lekeplass og noen enkle utleiehytter. Hensikten med planen er en utvidelse og en større andel med campinghytter. Det er også avsatt et område til motell.

- Grunneier ønsker å utvide campingplassen slik at en tar i bruk større deler av eiendommen til campinghytter. Man ønsker også å utvide til muligheten å drive utleie/motell-virksomhet. På denne måten ønsker grunneier å møte turistenes framtidige behov og ønsker, skriver Kystplan AS på vegne av oppdragsgiver Hitra Camping v/Kurt Heggvik i planen.

Ved forhåndshøringen ønsket Hitra Camping å etablere langt flere oppstillingsplasser for vogner. Tilgjengelig areal som er egnet til dette formålet er begrenset, ut fra det stedvis bratte terrenget, mener myndighetene. At campingplassen har eksponert beliggenhet mot hovedveien og er med på å danne førsteinntryykket ved ankomst til Sandstad og Hitra kommune, taler også imot flere vognplasser.

- Plassering av campingvogner med plattinger og spikertelt i et skrånende terreng er problematisk ved at de kan framstå som skjemmende fremmedelement i landskapet. Campinghytter vil være langt lettere å plassere og utforme/tilpasse landskapet, skriver fylkeskommunen i sin høringsuttalelse. Statens vegvesen har ikke hatt innvendinger til planen.

Ifølge planbeskrivelsen skal det legges strenge føringer på farger og materialvalg og på størrelse av hyttene. Det vil ikke bli tillatt å sette opp spikertelt (tilbygg til campingvogner) i området.