Alle partier i Frøya kommunestyre sa i dag ja til å videreføre forhandlinger med Hitra kommune med sikte på å oppnå enighet for sammenslåing. Flertallet og opposisjonen hadde riktignok forskjellig synspunkt på hvor detaljert vedtaket skal være nå:

Forslaget fra AP og SV, som ble vedtatt:

"Frøya kommunestyre ber styringsgruppa for kommunereformen videreføre forhandlinger med Hitra kommune med sikte på å oppnå et omforent utkast til intensjonsavtale for sammenslåing.

Frøya kommune forholder seg til innbyggerinitiativet fra deler av befolkningen i Snillfjord kommune, men tar ikke stilling til om denne delen av Snillfjord skal inn i en evt øykommune før Snillfjord kommune selv har tatt stilling til dette.

For Frøya kommune er det viktig å opprettholde befolkningen i øyrekka, og hensynet til dette må ivaretas i en intensjonsavtale med Hitra.

Det skal gjennomføres folkemøter der informasjon om reformen og konsekvenser av en evt sammenslåing med Hitra belyses for Frøyas befolkning.

En folkeavstemning skal avholdes, men vi ser ikke at dette kan skje før i slutten av mai. Det er viktig at Frøya og Hitra gjennomfører avstemningene samtidig. Dette tas opp med Hitra kommune.

Utkast til intensjonsavtale må forelegges kommunestyret for godkjenning så snart som mulig, og da slik at denne kan danne basis for en folkeavstemning som gjennomføres i mai måned. Intensjonsavtalen må si noe om lokalisering av kommunesenteret , samt også inneholde de store rammene hva gjelder fordeling av funksjoner mellom Sistranda og Fillan.

Frøya kommunestyre er innstillt på at endelig vedtak om evt sammenslåing mellom Frøya og Hitra kommuner skal gjøres innen 01.07.2016.

For Frøya kommune er det viktig at en evt ny øykommune fortsetter og videreutvikler samarbeidet med Trondheim kommune. "

Opposisjonens forslag nedstemt

Opposisjonen ønsket ikke et så detaljert vedtak. Her der forslag fra Frp, H, V og Sp, som ble nedstemt:

"1. Frøya kommunestyre ber styringsgruppa videreføre forhandlinger med Hitra kommune med sikte på å oppnå et omforent utkast til intensjonsavtale for sammenslåing. Forslaget bør ivareta at deler av Snillfjord kommune inngår i en slik sammenslåing.

2. Utkast til intensjonsavtale må forelegges kommunestyret for godkjenning så snart som mulig, og da slik at denne kan danne basis for en folkeavstemning som gjennomføres i april måned. "

Lokalavisa Hitra-Frøya kommer tilbake med mer fra debatten