Gruppeleder Tom Skare forteller at de siste dagenes uttalelser og hendelser, samt de bekreftelser man har fått på at ikke alt rundt avhjemlinga synes korrekt avklart ennå, gjør at man ikke kan la dette fortsette slik.

Han ber derfor om at dette blir tatt til behandling umiddelbart og at Formannskapet iverksetter tiltak for både å skape ro og trygghet, samt få alle fakta på bordet rundt denne saken.

- Slik det har utviklet seg er det stor grunn til for å forstå den skepsis som dette har skapt rundt omkring i de hitterske hjem, sier Skare.

I brevet fra Hitra Frp som er oversendt ordfører Ole Haugen, heter det bl.a.:

"Da det også ennå, nesten ett år etter kommunestyrets vedtak ikke er avklart med Husbanken/Departement om ev. tilbakebetaling av tilskuddsmidler for oppføring av sykehjemsplasser ligger det en betydelig økonomisk risiko ved å gjennomføre dette fra årsskiftet uten at endelig avklaring av disse viktige spørsmålene foreligger. Med bakgrunn i kommunalsjef Heidi Taraldsen notat om dette 19.11;

Vi har ikke sendt forespørsel pr. brev, men vært telefonisk i kontakt med Husbanken og Fylkesmannen. Vi har bedt om et møte med representanter fra disse der dette er et av temaene, Husbanken sier at sannsynligheten for at vi må tilbakebetale noe av tilskuddet er tilstede, men at det ikke er utarbeidet en ”beregningsmetode” enda. Samtidig sier Husbanken at ved en omgjøring får boenheten status som omsorgsbolig med heldøgns bemanning som vil gi mulighet for kompensasjonstilskudd for slik boform. Hvordan dette regnestykket blir har vi ikke fått klarhet i enda.

Vi motttok et brev i juli fra departementet til fylkesmenn, som sier noe om både kommunens rettigheter ift. selvbestemmelse på dette område og om de økonomiske endringene.

Det ikke grundig nok avklart om kommunens økonomiske forpliktelser og mulige regresskrav. I tillegg har kommunens opptreden og manglende gjennomslag hos pårørende og befolkning for øvrig når det gjelder en fornuftig forklaring på at dette skal gi en like god kvalitet på omsorgstilbudet ikke nådd frem. Den negative fokus dette skaper ute blant eldre og befolkningen for øvrig er med på å gi et negativt omdømme for Hitra som kan være skadelig i lang tid fremover. Når det samtidig fra administrativ ledelse påpekes at det ikke vil være nevneverdige endringer i tilbudet til de eldre dette berører, og samtidig understrekes at ev. innsparinger vil være marginale faller grunnlaget for en slik ikke ønsket endring bort på sin egen urimelighet.

Både politisk og administrativ ledelse har et stort ansvar for å gi en trygghet og visshet for forutsigbarhet i eldreomsorgen. Dette har vi ikke lykkes med å formidle. Med bakgrunn i disse momentene ber Hitra FrP om at Hitra Formannskap stopper det videre arbeid med avhjemlingen." heter det i brevet fra Hitra Frp som legges fram i onsdagens formannskapsmøte.