Fylkesutvalget gjorde i dag vedtak om å bevilge i overkant av 1,2 millioner kroner til å kjøpe tomt, asfaltere parkeringsplass og etablere tankanlegg på Dyrøya. Ifølge Torhild Aarbergsbotten (H) er vedtaket enstemmig.

Det var etter initiativ fra Frøya kommune, der fylkeskommunen inviteres til å benytte seg av masse fra arbeidet med Sætervågen havn til å etablere parkeringsplass ved fergeleiet på Dyrøya, at fylkesrådmannen fremmet sak til fylkesutvalget.

I dag vedtok fylkesutvalget å erverve 1,5 mål grunn, opparbeide asfaltert parkeringsplass samt kjøpe inn og etablere tankanlegg. Kostnadene er satt til 1,260 millioner kroner.

Det vises til at Dyrøya fra 1. januar 2014 blir hovedanløpssted for øyrekka. Det vises til intiativet fra Frøya kommune:

«Frøya kommune har startet mudring av Dyrøy havn, og tok initiativ til et møte med fylkeskommunen 22.3.13, for å vurdere muligheten for å bruke steinmasser fra mudring av Sætervågen for å opparbeide innregulerte parkeringsplasser.  Oppgradering av kaiområdet omfatter utvidelse av parkeringsplasser, areal for offentlig transport, samt tilrettelegging for driftsrelevante anlegg som drivstofftank.»

Frøya kommune har også bedt om at det etableres venterom ved fergeleiet, men dette er ikke med i framlegget som fylkespolitikerne skulle ta stilling til i dag.