- Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger gjennom høringsuttalelsene. Mesteparten var fornuftig, og vi skal selvsagt høre på kunnskapen rundt om i grendene. Noen av innspillene er det umulig å følge, da vi har en del regler som må følges i navnsetting. Men vi valgte å følge mesteparten, sier Helge Borgen, som leder veinavn-komiteen i Frøya.

Sammen med Johan G Foss og sektretær Kitt Julie Hansen behandlet han sist onsdag de 14 høringsuttalelser som var kommet inn. Dette var uttalelser til forslag på navn på hovedveier, og på veier i de østlige grendene på Frøya.

Lærerbyen

hitra-froya.no gjenga i forrige uke utdrag fra en del av uttalelsene.

Les: Hvorfor må alle veinavn slutte med veien?

Blant annet fra beboerne i Lærerbyen på Sistranda, som fortsatt ønsker å ha adresse Lærerbyen, og ikke Lærerbyveien. Dette har komiteen nå tatt hensyn til. Men i protokollen forklares også spørsmålet hvorfor de fleste veiene må ha veien som navne-endelse. Det går på at man vil skille veinavn fra stedsnavn. Men unntaket kan være når man har en klart avgrenset og liten lokalitet, som Lærerbyen.

Mange endringer på Hammarvika

En rekke av innspillene fra Hallgeir Hammer med flere, på veinavnene på Hammarvika, blitt tatt hensyn til. For eksempel vil veien som går langs Kvernhuselva få navnet Kvernhusveien (i stedet for Elvaveien).

Komiteen er delt i synet på om veien som i det opprinnelige forslaget blir kalt Karivikveien skal hete det, eller som flere fra grenda mener: Karvikveien.

En annen uttalelse fra Hammarvika går på bakken ned til Hammarvågen havn. Her mener beboerne at veien på folkemunne allerede har navnet Doktorbakken. Navnekomiteen aksepterer dette.

Titterveien

I Titran grendalag ble det holdt avstemming om hva de ønsker som navn på hovedveien fra Nordskaget til Titran. Navnekomiteens forslag var Titterveien, mens flertallet i grendalaget ønsket i stedet Titranveien. Dette vil navnekomiteen ikke ta hensyn til. «Titter- representerer den gamle måten å lage avledninger på, noe vi generelt ønsker å beholde», står det i protokollen fra navnekomiteens møte.

Heller ikke ønsket om å kalle veien forbi idrettshallen på Sistranda for Trimveien blir tatt til følge

Noen av endringene:

Her er noen av de øvrige innspillene komiteen vil ta hensyn til:

• Flatøyvarden (på Flatøya, Flatval) endres til Flatøytoppen, da dette allerede er etablert navn hos beboerne.

• Foreslåtte Trimveien på Nesset blir endret til Langheiveien

• Armen på Nesset blir Notbakken

• Nygårdveien (ved Nabeita) blir Melkåveien.

Ikke endelig bestemt

Selv om veinavnkomiteen nå har gjort sine konklusjoner, betyr det ikke at veinavnene på det østlige Frøya er vedtatt. Forslagene sendes nå til språkrådet, som skal gjennomgå i forhold til navnenormer, og så skal navnene endelig vedtas av hovedutvalg for drift i Frøya kommune.

Her er de opprinnelige forslagene fra navnekomiteen:

Frøya får gatenavn