Lokalavisa stilte alle partiene det samme spørsmålet: Hvordan vil folk på Hitra og Frøya merket at DITT parti får regjeringsmakt?

Her er det de svarte:

Vi i Høyre er jo et parti som ser at verden er i endring, og at vi må endre oss i takt med den. Et kjent prinsipp i Høyre er at vi skal forandre for å bevare. I Norge går det stort sett godt om dagen. Høyre tok over regjeringsmakten sammen med FrP omtrent samtidig som oljeprisen gikk rett ned, og oljekrisa inntraff. Mange i petroleumsnæringene, også her i regionen, mistet jobbene sine i Nordsjøen. Regjeringen Solberg fikk en tøff start, men løste utfordringene med bravur, og etter mitt og mange andres skjønn, til terningkast seks. I fiskeriet og havbruksnæringen har man hatt mer medvind. Det har vært gode priser, gode marginer og store utbytter, og skatteinngangen har vært formidabel, noe som har gjort Frøya til en av de mest lønnsomme kommunene i Norge.

Først og fremst så vil jeg trekke frem næringspolitikken. Høyre vil legge til rette for et variert næringsliv som gir Norge flere ben å stå på og flere arbeidsplasser. Vi vil føre en industri- og næringspolitikk som utnytter Norges naturgitte forutsetninger og sterke teknologi- og kompetansemiljøer. Politikken skal bidra til innovasjon, større verdiskaping og nye, lønnsomme arbeidsplasser. Det er tross alt det private næringsliv som genererer arbeidsplasser som holder hjulene i gang i samfunnet vårt.

Her på Frøya ønsker man å bygge et solid marint kompetansemiljø gjennom Blått kompetansesenter i samarbeid med NTNU og Sintef. Regjeringen har, i inneværende periode, lagt frem Havstrategien, hvor vi har forpliktet oss til en storstilt satsning på Ocean Space Centre i Trondheim, som gjør Trondheim og Trøndelag til navet i all marin forskning og utdanning i Norge. Dette gir uante muligheter for øyregionen, som da har store muligheter for å bli en base for forskning og utdanning. Rene og rike hav- og kystområder er nødvendig for trygg og sunn matproduksjon. Teknologi- og kunnskapsutvikling åpner for nye næringsmuligheter, og kan mangedoble det kommersielle potensialet, samtidig som man hensyntar bærekraftsprinsippet. Dette vil bane veien for et enda sterkere kystsamfunn her i regionen vår.

For oppvekst og utdanning er en av bærebjelkene i Høyres politikk. De store linjene i skolepolitikken vår er økt satsning på tidlig innsats i 1. til 4. klasse, enda mer etter- og videreutdanning av lærere, gi bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger ekstra utfordringer. Reformering av spesialundervisningen er programfestet i Høyre - dette gjør at ressursene kommer de elevene som trenger det til gode. Frafall i videregående skole er et problem, spesielt her i regionen. Fraværsgrensen som har blitt innført nå i år, ser vi allerede positive effekter av, da den sikrer bedre nærvær på skolen. Fritt skolevalg er en viktig pilar i Høyres program, og vi vil gi elevene muligheter til å gå på skole på tvers av fylkesgrensene - noe som er spesielt viktig i vår region, med vår korte avstand til Møre og Romsdal. Høyre vil også innføre utplassering i yrkeslivet eller alternativ opplæring i kortere periode for elever i den videregående skolen med dårlig motivasjon og læringsmestring, og bidra til å få flere alternative opplæringsarenaer hvor ungdom som sliter med motivasjonen, får jobbe praktisk og variert som en del av skoledagen.

Høyre er opptatt av trygghet og sikkerhet for innbyggerne. Vi forplikter oss til å jobbe for et synlig og effektivt politi som bidrar til å forebygge, bekjempe og oppklare kriminalitet, og som forhindrer terror og radikalisering. Dette er vi i full gang med å bygge opp. Nærpolitireformen er påbegynt, og selv om vi har en vei å gå i forhold til beredskap på nattestid her i øyregionen, så tror vi i Høyre at de grepene som er gjort er riktig. Politiet skal være synlig og tilgjengelig for publikum, og ikke sitte på et kontor som er åpent mellom 10 og 14 med lunch mellom klokken 12 og 13.

Høyre har veldig mye god politikk på mange områder, og det er mye mer jeg gjerne kunne tenkt meg å ta opp. Jeg anbefaler både tradisjonelle Høyre-velgere, og de som aldri før har stemt på oss, til å lese programmet vårt og sette seg inn i vår politikk. Bruk stemmeretten din den 11. september. Godt valg!

Espen Håvard Hauan,

Leder Frøya Høyre