NMF leverte i går (fredag) sin høringsuttalelsetil Norges Vassdrags- og Energidirektorat om planene om å etablere et vindkraftanleggpå Frøya. Spesielt er det hensynet til naturinngrep og sårbare fuglearter somfår den kjente miljøforkjemperen til å be myndighetene si nei til planene.

- Ut fra artslistene er det i dag heleåtte arter som finnes i området som er oppført på rødliste for truededyrearter: Storlom (NT), hønsehauk (NT),vannrikse(VU), vipe (NT), storspove (NT), hubro(EN), sanglerke (VU) og stær (NT), skriver leder Kurt Oddekalv i NMF iuttalelsen.

(NT= nær truet, VU=sårbar, EN=sterkttruet. Red.anm.)

Hubro

Kurt Oddekalv uttaler overfor lokalavisaHitraFrøya at han er spesielt opptatt av at ikke vindkraftutbygging skalødelegge for hubroen.

- Spesielt ille er det at detforeslås vindindustrianlegg i et område hvor hubroen vår største ugle som er sterkttruet oppholder seg, sier Oddekalv.

Veibygging i myrlandskap

Norges Miljøvernforbund viser ihøringsuttalelsen til at planområdet på Frøya stort sett består av snaumark ogmyr.

- NMF vil i denne sammenheng påpeke atmyr binder tre ganger mer karbon enn skog. Total lengde på interne veger samtadkomstveg er anslått til ca. 15 km til disse 26 vindturbinene. Noe som gjør at myemyr må dreneres. Følgelig vil vindindustriutbyggingenkunne øke CO2 innholdet i atmosfæren, skriver NMF.

- Vil være et helseproblem

Miljøorganisasjonen mener ogsåanlegget vil genererer støy og være et helseproblem til personer som bor inntiltre km fra anleggene.

- Å tillate bygging av “Frøya vindpark” vilderfor være å bidra til ødelegge helse og livskvalitet for en rekke folk.Søknaden grovt undervurderer problemene med støy fra vindindustrianlegg, menerOddekalv.