Prosjektet blir det dyreste gjennom tidene bestilt avkontrollutvalgene i Midt-Norge, har et todelt formål: Det skal vurdere hvordaneierkommunene følger opp sitt ansvar som eiere av selskapet, og det skal skaffeeierkommunene innsikt i konsernets virksomhet og styring. Under sistnevnte skaldet sees på hvordan konsernet følger opp lovkrav som er stilt til det avoffentlige myndigheter.

Trønderenergi er pålagt et samfunnsoppdrag og har på enkelteområder en monopolstilling. Samtidig konkurrerer selskapet på det privatemarkedet. Denne vanskelige dobbeltrollen er en av grunnene til at eierkommunenskontrollutvalg nå ønsker denne selskapskontrollen.