Kommunestyret har tidligere vedtatt at området Litjslokheia i Fillan kan brukes til utbygging av boliger. I dag behandlet kommunestyret spørsmålet om finansiering av opparbeidelse av området. Det er satt en økonomisk ramme for prosjektet til 15,5 millioner kroner. Av dette har administrasjonen foreslått å finansiere drøyt 14,6 millioner kroner med låneopptak.

Representanten Arnt Breivoll (Ap) gikk på talerstolen og spurte om risikoen for at 15,5 millioner ikke er nok.

- Er 15,5 millioner nok til å få dette prosjektet fiks ferdig? Kan vi få en forsikring om at det ikke kommer spørsmål om ekstrabevilgning i framtida? spurte Breivoll.

Basert på anbud

- Jeg ønsker ikke å være med på en situasjon der vi nå bevilger store penger, så viser det seg senere at det er for lite. Dette må vi få slutt på her i kommunen, dette må vi ikke holde på med, sa Breivoll, før ordfører Ole L. Haugen (Ap) repliserte:

- Når man kommer med sånne antydninger, syns jeg det er fint om man kan bruke konkrete eksempler. Jeg klarer ikke å komme på at vi på tomte-sida har hatt prosjekter de senere åra som har hatt kostnadssprekk. På bygg er det dessverre annerledes, sa Haugen.

Rådmann Laila Eide Hjertø sa at regnestykket er basert på anbud fra entreprenør.

- Dette er de sikreste tallene vi kan ha. Det er også usikre poster som ligger inne, men dette er så langt vi klarer å beregne.

I saksdokumentene omtaler også administrasjonen momentet om kostnad:

- Ut fra foreløpige undersøkelser ses det ikke noen perspektiv som kan utløse større uventede kostnadspådrag. Det største usikkerhetsmomentet administrasjonen ser er adkomsten og adkomstrettigheter. Temaet er under diskusjon med aktuell grunneier. Det er også startet reguleringsarbeid som grunnlag for å oppnå forbedret adkomst via Fillaunvegen, jfr. kommunestyrets vedtak. Her vil det kreves breddeutvidelse samt bygging av fortau. Ut fra manglende oversikt pr. dags dato foreslås at dette tiltaket tas gjennom egen sak når forhandlinger/ regulering er gjennomført, heter det i dokumentet.

24 tomter og boligblokk

Hitra kommunestyre har tidligere vedtatt regulering av Litjslokheia boligfelt med formål utbygging for bosetting og ba om å få fremlagt sak om utbygging av deler av feltet.

Anlegget vil grovt sett bestå av opparbeidelse av salgbare boligtomter, etablering av vei/ fortau, vann/ avløp m/ kummer, trekkrør som ordinært, strøm samt oppstikk for etablering av lysmaster. Videre vil det bli etablert pumpestasjon for trykkøkning for å tilfredsstille krav om brannvannsuttak, samt system for bortledning av drensvann/ overvann. Lysmaster er ikke inntatt i anbudet og vil som sådan ikke bli utbygd i kommunal regi, skriver rådmannen.

Utbygginga skal åpne for 24 tomter og boligblokk. Det er kommet inn ett anbud på jobben, der entreprisekostnaden er 10,9 millioner kroner.

Sigbjørn Glørstad (Ap) ble før behandlinga erklært inhabil, siden han er sønn av grunneier som forhandler med kommunen om dette området.

Dag Wilmann (H) og Kalai Seenithamby (Ap), som begge er naboer til området, ble erklært habile til å delta i debatten og avstemminga.