Lokalavisa stilte alle partiene det samme spørsmålet: Hvordan vil folk på Hitra og Frøya merket at DITT parti får regjeringsmakt?

Her er det de svarte:

Næringsliv

Vi må skape flere jobber, oljekrisa har vist oss at Norge må ha flere ben å stå på. Oppdrettsnæringa kommer til å femdobles i framtida. Det er ikke politikere som skaffe arbeidsplasser, men næringslivet. FrP vilderfor bidra gjennom lavere skatter, mer forskning, bedre infrastruktur og mindre byråkrati.

Infrastruktur

Vi har økt bevilgningene til samferdsel med over 50% siden 2013, det betyr at staten med FrP i regjering bruker en mye større del av statsbudsjettet på å investere i vei og jernbane.

- Vi vil bevilge mer penger til fylkesvei

- Sørge for at E6 Trøndelag er ferdigbygd innen 2027

- Sikre flere skoleveier med gang- og sykkeltraseer

Fremskrittspartiet vil øremerke en del av den årlige avkastningen fra oljefondet til varig og forutsigbar investering i infrastruktur som veier, jernbane, kollektiv transport og IKT. Vi vil etablere statlige lån til selskaper som gjennomfører utbygging av offentlig infrastruktur. Med FrP i regjering bygges det mer vei og bane enn før.

Vi vil bygge mer vei, raskere og billigere, i tillegg til å ta vare på det vi allerede har. Vi som bor i distriktet vet bedre enn de fleste hvor viktig god vei er for å drive næringsvirksomhet og for å redusere trafikkulykker og tapte liv.

Skatter og avgifter

FrP i regjeringen har senket skattene med 22 milliarder, samtidig som skatteinntektene har økt med over 64 milliarder kroner. Frp har gjort det billigere å kjøre bil, og investeringene i nye veier overgår nå avgiftene. FrP ønsker å fjerne formuesskatten, som norske eiere må betale og utenlandske eiere slipper. Vi ønsker å fjerne dokumentavgiften og eiendomsskatten. Vi ønsker også å reduseret bompengeavgiftene ytterligere, bompenger er en belastning for de som er avhengig av å benytte bil i forbindelse med jobb eller privat.

Utdanning

FrP har sørget for at antallet lærere som får mulighet til å ta videreutdanning er tredoblet, slik at over 5000 lærere årlig nå får tilbudet. Innen matematikk gjennomfører vi et særskilt krafttak ved at 10 000 lærere i grunnskolen skal tilbys videreutdanning i løpet av fem år.

FrP vil:

• redusere byråkrati og skjemavelde i skolen, slik at læreren kan bruke tid på undervisning og ikke innrapportering

• være positive til å utvikle fagmiljøer på tvers av skoler, særlig viktig i øyregionen hvor næringene er avhengig av godt samarbeid

• styrke forskningen innen læreryrket

• legge til rette for at flere yrkesgrupper kan undervise i skolen

• Yrkesfagene har i lang tid blitt nedprioritert som satsingsområde. Yrkesfagene må få respekten tilbake, og vi må verdsette alle de som går disse krevende fagene. Altfor mange tynges ned av unødvendig teori og vanskeligheter med å skaffe seg lærlingplass for å fullføre utdanningen. FrP ønsker å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger, øke lærlingtilskuddet og fjerne unødvendig teori på yrkesfag.

Helse/eldreomsorg

Vi har skapt en enklere hverdag for folk flest. Det er meningsløst og en påkjenning å stå i kø for å få behandling. FrP vil derfor fortsette jobben med å redusere helsekøene. Det betyr at du kan komme i jobb raskere og få avklart behandling raskere. Alle som har hatt alvorlig sykdom vet hvor viktig dette er.

• Vi har redusert helsekøene med 70 000 personer til det laveste noensinne målt og vil forsette med det!

• vi har nå historisk lave ventetider på sykehusene. Ned 40% innen rusbehandling

• Innført fritt behandlingsvalg slik at langt flere får et bedre helsetilbud, kortere ventetid og valgfrihet.

• Kreftomsorg- og behandling forbedres ved at det etableres diagnosesentre i alle helseregioner.

• Innført pakkeforløp for kreft, hjerneslag, psykisk helse og rus for å sikre forutsigbar behandlingsløp uten unødvendig venting

• Vedtatt lovfestet rett til sykehjemsplass når behovet er der.

• Styrket statens andel av kostnader til heldøgns omsorgsplasser for å bygge flere sårt trengte sykehjemsplasser. Staten tar nå halve regningen. Vi vil bygge flere sykehjemsplasser

• Redusert egenbetaling for sykehjemsbeboere som ufrivillig bor på dobbeltrom.

• Sørget for at de som jobber i eldreomsorgen har krav om politiattest

• En ny handlingsplan for å styrke demensomsorgen. Planen skal gi bedre kvalitet og kompetanse i tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.

• Innført rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA).

• Styrket helsesøstre- og skolehelsetjenesten med 1 milliard kroner

• Vedtatt og fulgt opp egen opptrappingsplan for rusfeltet på 2,4 milliarder

• Sørget for at rusavhengige dømmes til behandling framfor fengsel

• Fjernet forbud mot nettapotek. Nettapotek kan skrive ut reseptbelagte midler og sørge for at du får dem sendt direkte hjem på døren.

• Forenklet refusjon av pasientreiser

Automatisk tilbakebetaling ved kostnader over egenandelstak

Innvandring og integrering

FrP har lagt til rette for at innvandrere med fluktbakgrunn raskt kan få arbeid. I samarbeid med partene i arbeidslivet er det utviklet et hurtigspor inn i arbeidslivet for dem som har med seg en etterspurt kompetanse. Dette kan være verdifullt for øyregionen.

FrP har stanset utbetaling av sosialhjelp til personer uten lovlig opphold i Norge.

FrP vil:

• Bidra til integrering i arbeidslivet gjennom å sørge for rask, effektiv og rettferdig godkjenning av innvandreres utdanning og kompetanse.

• Øke ressursbruken til flyktninghjelp i nærområdene.

• Ha en integreringspolitikk som bygger på norske regler, normer og verdier.

• Innføre kommunal vetorett ved etablering av asylmottak.

• Innføre språk- og kunnskapstester som voksne familieinnvandrere må bestå i hjemlandet før de kan få opphold i Norge.

• At mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune.

• Skjerpe regelverket og bøtelegge transportører som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge.

• Sikre effektiv uttransportering av personer uten lovlig opphold i Norge.

• Nekte oppholdstillatelse for personer som bevisst skjuler sin identitet.

• Forby burka og niqab i det offentlige rom

Aleksander Søreng,

gruppeleder Frøya FrP