Veibygging

Et enstemmig Frøya kommunestyre vedtok sist torsdag at kommunen skal stå som byggherre for omlegging av fylkesveien forbi Flatval. I vedtaket tar også kommunen ansvar for detalj-prosjektering av veianlegget fram til prosjektet kan gå ut på anbud. Kommunen har tidligere sagt seg villig til å forskottere hele veiutbyggingen. Men når det kommer til å fullfinasiere hele veiutbyggingen, så er det fortsatt brikker som ikke er på plass.

Forventer "lokalt bidrag"

I vedtaket som fylkestinget gjorde i fjor, som tillater Frøya å forskottere veien, forutsettes det et "lokalt bidrag som må reflektere lokalt næringslivs behov for framkommelighet og sikkerhet". Dette blir tolket som at det skal hentes inn penger fra næringslivet til finansieringen, penger som kommer i tillegg til den summen kommunen skal forskottere (og som fylkeskommunen skal betale tilbake før 2027). Under kommunestyrebehandlingen torsdag kommenterte ordfører Berit Flåmo dette slik:

- Det er et dårlig punkt at det offentlige skal hente inn penger fra næringslivet. Jeg vil ikke gå til næringslivet og be om penger. Det får fylkeskommunen gjøre, sa ordføreren.

Tvinges inn i en rolle

Både Venstres Arvid Hammernes og Høyres Espen Håvard Hauan kommenterte forutsetningene fylket hadde satt for at kommunen skulle få forskottere veien.

- De tvinger Frøya kommune inn i en rolle jeg ikke er komfortabel med, sa Hauan, som mente man måtte jobbe videre for å få fylkeskommunen til å ta fullt ansvar.

- Vi står for 40-45 prosent av eksportinntektene til fylket her ute. Da er det på høy tid at fylkeskommunen tar ansvar. Lakseveien starter på Nordskaget, fortsatte Hauan.

- Vi må være klare over at nå ikke er snakk om bare forskottering, men også medfinansiering, sa Arvid Hammernes.

Ingen selvfølge at kommunen får lov til å legge ut penger

Ordføreren viste til at Frøya kommune langt fra er den eneste kommunen som vil forskottere fylkesveier, og at Sør-Trøndelag fylkeskommune har sluttet å tillate forskottering. De spesielle forutsetningene som er lagt for forskottering av Flatvalveien er smutthullene som gjorde at fylket i hele tatt gikk inn for at Frøya kommune får lov til å legge ut pengene som trengs.

- Tross alt det som tas opp her, så er dette en gledens dag. Nå kan vi begynne å detaljprosjektere veien som folk har venta så lenge på, sa Berit Flåmo, før et enstemmig kommunestyre sluttet seg til vedtaket.

I over 30 år har lokalbefolkningen på Flatval krevd ny vei forbi Flatval. Trafikksituasjonen gjennom grenda er så kritisk at det de siste ti årene har vært satt klare begrensninger på ny boligbygging på Flatval. I 2006 gjorde grendalaget nytt initiativ i forbindelse med at Salmar bygget det som var verdens største lakseslakteri på Nordskaget. All tungtrafikk til og fra Innovamar ville gå på den smale veien gjennom Flatval hvis ikke veien ble lagt om. Beregninger viste at grenda ville få inntil 12.000 tungtransport-passeringer i året. Kravet var at ny vei var klar til nyfabrikken åpnet. Innovamar åpnet i 2010, og seks år senere er man kommet ett skritt nærmere omlegging. Men selv nå er det vanskelig å tidfeste når ny vei utenom grenda kan tas i bruk.

Hva er klart - og hva skal gjøres nå:

- Frøya kommune har en godkjent reguleringplan for ny veisløyfe som går fra Karlasvingen og kommer inn på fylkesveien igjen like før avkjørselen til Frøya flyplass

- Det er avklart at Frøya kommune kan forskottere (legge ut for) Flatvalveien, og at fylkeskommunen skal betale tilbake utlegget innen 2027.

- I avtale med vindkraftutbygger Sarepta er det klart at de skal betale en halv million til saksbehandling/detalj-prosjekteringen. Denne prosjekteringen kan nå startes. I avtalen med Sarepta heter det også at vindkraftselskapet skal betale 3,2 millioner av forskotteringen.

- Når veien er ferdig prosjektert, kan veiutbyggingen legges ut på anbud. Frøya kommune skal stå som byggherre.

- Fylkeskommunen skal stå for grunnerverv til veitraseen.

- Det må avklares hva som ligger i fylkeskommunens krav om lokalt bidrag til finansiering. Hvor skal disse pengene hentes fra, og hvem skal hente dem inn?

951 64 597 trond@hitra-froya.no