Forslaget gir kommunene større inntekter enn det opprinnelige forslaget til Statsbudsjett for 2014.

- Dette er bra, men for oppdrettskommunene er det også viktig å få til en varig ordning som gir årlige inntekter fra havbruksnæringen til kommunene, fremhever leder av Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK), Ole L. Haugen, i en pressemelding.

Forslaget i tilleggsproposisjonen innebærer at kommunene får 40 prosent av konsesjonsavgiften, fordelt med likt beløp per tillatelse. Dersom tillatelsen blir etablert i mer enn én kommune, blir vederlaget fordelt likt mellom de aktuelle kommunene. Lokaliteter som er tilknyttet tillatelsen per 1. november 2014 blir lagt til grunn, dvs at de grønne konsesjonene som nå skal fordeles er grunnlaget for inntektene til kommunene. - For NFKK er det positivt at det er tverrpolitisk støtte til prinsippet om at kommunene skal få en økonomisk andel for tilrettelegging av areal for havbruksnæringen. NFKK vil samtidig påpeke at forslaget om en andel av konsesjonsavgiften har klare mangler. Det er kun de kommunene som får tildelt nye konsesjoner som får en økonomisk gevinst og de får betalt kun en gang. NFKK har tidligere spilt inn forslag om en særavgift på havbruksnæringen for å sikre at kommunene får en årlig «sjøleie» for arealet, skriver NFKK i pressemeldingen.

Solberg Regjeringen har også varslet at de vil utrede en norsk arealavgift.

- Dette er en utredning NFKK ønsker velkommen og som NFKK mener er et viktig skritt mot en permanent løsning for kystkommunene. På land er det akseptert at det betales leie for en tomt, dette prinsippet bør også gjelde for sjøareal, kommenterer Haugen.

Krever rask avklaring for varig løsning

NFKK forventer at saken får sin rettmessige oppmerksomhet ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 i Stortinget.

-  Det er viktig at denne saken blir behandlet med tydelighet og at kommunene og næringen får forutsigbare rammebetingelser, både ved nye konsesjoner, men også ved utvidet biomasse (flere lakser i merdene). Det må være en rettferdighet i bunn i en slik ordning. Det får vi ikke om det kun er nye konsesjoner som gir inntekter til kommunene. De som har anlegg fra før må også oppleve at det er en sammenheng mellom den jobben kommunen gjør som tilrettelegger og utleier av areal, og økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnet. Det er en anerkjent sammenheng ellers i samfunnet, sier Haugen.