Fylkesmannen har ansvaret for at disse barna får en representant eller verge, og ønsker derfor å komme i kontakt med voksne personer som har god kjennskap til det norske samfunnet, det norske språket og kan orientere seg i offentlige systemer. Godtgjøring og opplæring til vergen vil bli gitt.

En mindreårig asylsøker er en et barn eller ungdom under myndighetsalder som ikke kommer i følge med forelder eller foresatt. Fra det tidspunktet den enslige mindreårige søker beskyttelse skal Fylkesmannen oppnevne en representant for den mindreårige. Representanten skal i vareta den mindreåriges interesser og utføre oppgaver som tilkommer en verge i henhold til annen lovgivning. Representanten skal påse at den mindreåriges omsorgsbehov blir ivaretatt, men har ikke ansvar for den mindreåriges forsørgelse og daglige omsorg.

De som ønsker nærmere informasjon bes kontakte vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen.