Går alt etter planen, vil Fv 714 og E39 bli knyttet sammen ved Gangåsvatnet til høsten.

Byggingen på den 8 km lange traseen mellom Harangen og Høgkjølen pågår for fullt, og medfører omlegging av E39 til ny trase.

Parsell 1 med Harangstunnelen og toplanskryss med fv. 714 Laksevegen er ferdig og tatt i bruk. Parsell 2 er bygging av 8 km veg i jomfruelig terreng over våmark og jordbruksområder. Denne vegen er planlagt ferdig høsten 2015, opplyser Statens Vegvesen på sin nettside.

Solid veg med frostfri dimensjonering

Dette blir en solid veg med frostfri dimensjonering, og laget med pukk er 130 cm tykt.

- Total overbygning på vegen er 180 cm. Da E39 ble bygd over Hemnkjølen på 1990-tallet var overbygningen til sammenligning 50 cm, hvorav 30 cm var pukk, så det har vært stadig økende krav til kvalitet på vegene, opplyser byggeleder Per Randen i Statens Vegvesen.