- Jeg beklager sterkt at den nye barnehagen som skulle stå ferdig i august, er forsinket minst ett år frem i tid, sier ordfører Ole Haugen til at utbyggingen av Fillan barnehage med inntil tre avdelinger drar ut i tid.

Forventer fortgang i saken

I siste formannskapsmøte var rådmannen kalt inn på teppet for å gjøre rede for forsinkelsen. Orienteringen ble derimot lukket for publikum, av hensyn til tungtveiende offentlige interesser. Haugen ber oss kontakte rådmannen for å høre hvorfor barnehageutbyggingen er forsinket.

- Det er rådmannens oppgave å forklare. Vi hadde et ekstraordinært kommunestyremøte i juli fjor, nettopp for å avklare bevilgninger og omfanget av utbyggingen, slik at det ikke skulle stå på oss politisk. Den gangen hastet det, fordi barnefødslene økte betydelig og det var et større behov for barn enn kommunen klarte å dekke opp. Men så har tiden gått og utbyggingen har stoppet opp. Nå forventer vi fortgang i saken, slik at barnehagen kan åpne før barnehageopptaket neste år, sier Haugen.

- Hvilke konsekvenser for forsinkelsen?

- Det er at vi får et for dårlig barnehagetilbud i forhold til behovet i dag.

Tar det på min kappe

Rådmann Laila Hjertø tar på seg mye av skylden for at det har gått tregt.

- Jeg kom inn som rådmann etter at vedtaket ble gjort, og jeg tar på min kappe at jeg i første omgang ikke så det politiske ønsket om å forsere en utbygging av barnehagen. Det var ferietid her når jeg begynte i jobben. Jeg kunne sikkert trykt på mer i forhold til administrasjonen, men det handlet vel så mye som ny å vite hvor man skal trykke, sier Hjertø.

Har vært nøye med detaljene

Men det har blitt jobbet jevnt og godt med saken mener rådmannen.

- Foruten det har det vært jobbet med saken hele tiden. Det er en prosedyre før vi setter i gang en anbudsutlysning. Vi har vært nøye med å få alle detaljer på plass i forkant av konkurranseutlysningen. Det koster mye mer å korrigere for endringer i etterkant, sier Hjertø.

Måtte avlyse første anbudsrunde

Fire entrepenører ga tilbud på jobben som hadde en ramme på rundt 32 millioner kroner.

-Ved anbudsfristens utløp var det innkommet fire tilbud. Alle fire tilbydere hadde avvik i forhold til bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser, og måtte derfor avvises, sier Hjertø.

Nytt anbud ble lyst ut i forrige uke.

- Håpet er at barnehagen er ferdig til 1.august neste år. Vi har satt krav til ferdigstillelse, sier Hjertø.

Tar skylda: Rådmann Laila Hjertø trengte tid på å sette seg inn i oppgavene da hun startet jobben som rådmann, etter at vedtaket om barnehageutbygging ble gjort. Foto: <137><137>