Boligfeltet Litjslokheia i Fillan er nå ferdig detaljregulert for byggetrinn én, og formannskapet skal i kommende møte ta stilling til om de skal låne nesten 14.7 millioner kroner til å opparbeide 24 boligtomter og en boligblokk.

Infrastrukturen som opparbeides for trinn én vil legge grunnlag også for utbygging av trinn to.

Det er regulert inn ca. 120 boligenheter fordelt på blokker, eneboliger og tomannsboliger.

- Anlegget vil grovt sett bestå av opparbeidelse av salgbare boligtomter, etablering av vei/ fortau, vann/ avløp m/ kummer, trekkrør som ordinært, strøm samt oppstikk for etablering av lysmaster. Videre vil det bli etablert pumpestasjon for trykkøkning, jfr. krav om brannvannsuttak, samt system for bortledning av drensvann/ overvann. Lysmaster er ikke inntatt i anbudet og vil som sådan ikke bli utbygd i kommunal regi, står det i saksfremlegget.

Tomtene er planlagt å legges ut for salg i løpet av andre halvår i 2018.

Utbyggingsplanene fikk store protester fra naboene da de ble kjent for et par år tilbake.