Helse- og omsorgskomiteen i Hitra kommune foreslår å inngå avtale med Trondheim kommune om akuttberedskap i barnevernet utenfor arbeidstid.

Alternativene var å inngå samarbeid med Frøya kommune, som Hitra tidligere har samarbeidet med.

- I utgangspunktet kanskje den mest naturlige løsningen, men erfaringene fra tiden med felles barnevern viser nok at det er betydelig ulike kulturer innenfor barnevernsarbeid i de to kommunene, skriver rådmannen i saksutredningen.

Det andre alternativet var å ha egen barnevernsvakt.

- Det har vært en svært stor arbeidsbelastning på barnevernansatte i Hitra kommune siden reetablering og det foreslås ikke nå etablering av egen vaktordning.

Det beste alternativet var å gjøre som flere av kommunene i Orkdalsregionen har gjort, ved å slutte seg til den regionale vaktordningen for barnevernet med Trondheim kommune som vertskommune.

Dette blir barnevernvakta i Trondheim kommune sine oppgaver:

• Være barneverntjenestens operative tjeneste utenfor kontortid i situasjoner som krever umiddelbar bistand fra barnevernet.

• Svare på telefoniske henvendelser på vegne av kommunene

• Gi råd og veiledning til kommunene når det oppstår behov å iverksette tiltak for å ivareta barn i en akutt situasjon

•Overføre informasjon om utført arbeid på første virkedag, og skrive rapport i etterkant av oppdrag.

• Følge opp barn og unge fra kommunene som er pågrepet av politiet.

• Utføre vitneførsel etter oppdrag som bringes inn fylkesnemnda og evt rettslig behandling.

• Invitere til fagdager.

•Betjene alarmtelefonen for barn og unge 116 111