Kultursektoren på Frøya må tåle en reduksjon på to årsverk, foreslår administrasjonen, som nå har lagt fram sitt forslag til kommunebudsjett for neste år. Rådmannen vil ta ned kultursektoren med 1,1 millioner kroner for å få endene til å møtes.

- Rådmannen ser vanskelig for seg innsparinger i denne størrelsesorden på kulturområdet uten at det skjer gjennom strukturelle endringer og årsverksreduksjoner, skriver rådmannen i de første budsjettdokumentene, som nå er offentliggjort.

Totalt foreslås det å redusere kultursektoren i Frøya med to hele årsverk. Et halvt årsverk foreslås redusert gjennom å innskrenke åpningstidene ved biblioteket, mens resten er tenkt belastet kulturskolen.

Rådmannen viser til at Frøya kommune har blant landets høyeste utgifter til kulturskole. Samtidig svikter inntektene fra kulturskolen med rundt 600.000 kroner i år. Administrasjonen foreslår at 0,5 årsverk skal dekkes inn gjennom "smartere måter" å drive tjenesten på, mens resten må skje gjennom å bruke færre folk.

Politikerne har ennå ikke rukket å få rådmannens redegjørelse for budsjettforslaget, verken på kultursektoren eller andre områder i kommunebudsjettet 2012.

Arvid Hammernes i Venstre, som ofte har hatt klare meninger om hvilken satsing Frøya skal ha på kultur, sier i dag at han vil bruke helga til å studere forslaget før han ønsker å gi noen kommentar.