Den første forvaltningsplanen for hjort ble laget i 2009, da hjortebestanden antagelig var på sitt historisk høyeste nivå. Ett av målene med planen var å redusere en for stor hjortestamme, og endre avskytingen for å ta vare på de eldste bukkene.

Nå er den tredje forvaltningsplanen vedtatt av kommunestyret.

Miljø og viltforvalter Ida Nesset redegjorde for resultatene av den utgåtte planen, og arbeidet med og innholdet i den nye planen.

- Oppsummert har forvaltningsplanen for 2012-14 fungert etter sin hensikt, selv om det har vært varierende måloppnåelser, mente Nesset.

Flere hanndyr som tøffer seg

Hun fortalte at det er mye som tyder på at hjortebestanden er redusert enkelte plasser, mens den er stabil andre plasser, men at andel hanndyr har økt, noe som er i tråd med målene i planen.

- Andel hanndyr som tøffer seg i marka har økt, og det er økt brøleaktivitet. Det er bra. Men noen plasser er det også observert færre hanndyr, fortalte Nesset.

Det har vært en nedgang i beiteskader, men det er fortsatt for stort beitepress. Jaktinnsatsen har også økt på de fleste valdene, mens kvotene har økt noen steder. Andre vald vil holde kvotene på samme nivå, mens andre mener det vil være best å redusere kvotene.

Antall trafikkhendelser er redusert eller stabilt, mens det er økning i enkelte områder.

Med de ulike bestandsvurderingene vil det bli en utfordring å forvalte hjortebestanden de neste tre årene.

Hovedmålet i forvaltningeplanen er at hjorteviltet på Hitra skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til biologiske prosesser, naturmangfold, ressursgrunnlag, samfunns- og næringsinteresser.

De to siste punktene ble gjenstand for en liten debatt før kommunestyret vedtok planen.

Hjort i hagen og på verandaen

- Jeg vil komme med et lite hjertesukk på vegne av oss som har villaer, hus og blomsterbed. Rådyrene gjør mange fantestreker i hagene, spesielt i området Hestvika. Jeg har selv en solbærbusk som jeg forgjeves prøvd å få til, men jeg måtte gi opp i år også. Det skulle vært mer albuerom til å felle rådyr i boligstrøkene, mente varaordfører Per Ervik.

- Jeg føler at målet om samfunnsakseptert forvaltning kolliderer med det Per sier her. Det er et problem at man ikke har rett til å klage fordi man hverken er grunneier eller rettighetshaver. Kanskje vi skulle lyttet mer til huseierne som har problemer, mente ordfører Ole Haugen.

Tom Skare mente at hjorten i boligområdet på Melandsjøen har blitt for mange og for nærgående.

- Hjortebestanden er voldsom stor, og holder til rundt husene døgnet rundt. Hjorten er så tam at den ikke flytter seg av veien. De legger seg ned på verandaen til folk, og noen har opplevd at den står og kikker inn badevinduet. De har nesten blitt husdyr. Vi har også opplevd at rådyr jager unger på lekeplassen. Hvordan kan huseierne involveres, og hva kan vi gjøre for å eventuelt gjøre ekstraordinære tiltak utover forvaltningsplanen, i forhold til den samfunnsmessige belastningen, spurte Skare.

Ordføreren mente at disse problemene burde tas inn i forvaltningsplanen.

- Jeg ser behovet for å etterkomme de behovene som kommer frem her. Og det er ikke bare blomsterknopper det dreier seg om. Det er også spørsmål om en økt hjortebestand i nærheten av boligområder fører til en større flåttplage. Det er ikke bra for oss. Jeg ønsker å fremme forslag om at kommunestyret ber om at det praktiseres en forvaltning som virker begrensende på hjort- og rådyrs direkte og indirekte skader og negative påvirkning på og i boligområder og bomijø. Hitra kommunestyre ber også om at det iverksettes flere tiltak langs hovedveiene, og som kan virke begrensende på påkjørsler av hjort og rådyr, sa Haugen.

Disse tilleggspunktene ble vedtatt sammen med planen.

Utmarkslagenes ansvar

Ida Nesset mente det er mulig å svare på disse problemene med ulike tiltak.

- Jeg er vel kjent med hagedyrene på Melandsjøen. Det er et tema vi har fokus på. den beste løsningen i den sammenhengen er at utmarkslagene tar ansvar for å ta ut dyrene i nærhetene av boligområdene. Det er også satt i gang ekstraordinære tiltak, som i Fillan, der det i høst vil bli tatt ut rådyr i boligstrøk, sa Nesset.