Historielaget arrangerte blant annet åpent «treff» på Hemnskjela sist sommer. Der er det mange krigsminner, og det ble omvisning i bunkersene og historien fra krigens dager ble fortalt. Under sommer-Fillan hadde laget stand sammen med Kystmuseet, og i meierisalen har det vært flere foredrag, blant annet om utvandringa til Amerika.

Laget har en egen Dolmgruppe ledet av Svein Bertil Sæther, som har utført mye praktisk arbeid ved Dolm, tatt vare på naturmangfoldet og lagt til rette med stier og traseer i Åkervika. Et spennende og interessant område er gjort tilgjengelig, og mange både turister og fastboende, har funnet dette flotte turområdet attraktivt.

Historielaget har egen Facebook-side og nettside der det legges ut bilder og gis informasjon fra laget. Folk flest oppfordres til å benytte sida for å se mange gamle bilder av steder og personer med korte historier knyttet til. Nettsida har adresse: www.hitrahistorielag.no På FB-sida kan alle bidra med historier og bilder.

Samarbeidet mellom historielaget og Kystmuseet er godt, og det er felles interesse å dele kunnskap og informasjon om historia vår. Årboka «Skarvsetta» som kommer hver senhøst er også et samarbeid mellom historielaget og Kystmuseet.

Kasserer Arnt Breivoll la fram regnskapet for 2022. Det viser et relativt stabilt medlemstall rundt 270. Noen faller fra av naturlige årsaker, men nye kommer også til. Økonomien i laget er god, og årsmøtet godkjente et revidert regnskap. Laget får kommunalt tilskudd og noen sponsormidler som kommer godt med når årboka skal trykkes og sendes ut.

Arbeidet er nå i gang med forberedelsene til ny årbok, også denne gangen uten noe fastlagt tema. Folk som har historier å fortelle om personer, eller hendelser i tidligere tider, oppfordres til å skrive ned disse før de går helt i glemmeboka. Redaktørene Svein Bertil Sæther og Svend Sivertsen ønsker gjerne tips og innspill.

Valgene ga noen endringer i styre og stell. Perly Helsø ønsker å trekke seg tilbake.

Styret består nå av: Lars Erik Strand Vitsø (leder) Bernt Fjeldvær (nestleder) Arnt Breivoll (kasserer) Styremedlemmer er Astrid Mortensvik, Stig Strøm Sæther, Edgar Østreim, Otto Raum Eide (ny) og Hans Jakob Farstad (Kystmuseets representant). Varamedlemmer ble Gunnar Andresen, Torfinn Stub og Sonja Skaget. Til ny revisor etter Helge Strøm ble valgt Knut Inge Strøm. Til valgkomite ble valgt Anne Vollan (leder), Svend Sivertsen og Magne Eriksen.