Mandag ettermiddag fra kl. 17 har administrasjonen i Hitra kommune invitert kommunestyrerepresentantene til en første gjennomgang av rådmannens forslag til Hitra-budsjett for 2016. En av dem, Senterpartiets Lars Peder Hammerstad, reagerer på at han ikke finner møtet annonsert hverken i lokalpressen eller i kommunens offisielle møteplan. Selv har han fått innkalling på epost.

- Politiske møter skal være annonsert slik at innbyggerne har høvelig tid til å møte. Dette møtet har største offentlige interesse, egentlig. Vi har jo fått signaler, ikke minst gjennom ordførerens uttalelser, om at det blir endringer i økonomien, sier Hammerstad. Han kaller mangelen på åpen innkalling for graverende.

- Det er klart som blekk at dette er et offentlig møte. Jeg er opptatt av at vi skal spille med åpne kort og at vi politikerne har et ansvar for å sørge for at dette skjer. Åpenhet er kjempeviktig i starten på budsjettprosessen. Det letter jo arbeidet hvis ingen kommer og bryr seg, men det er jo ikke sånn det skal være. Vi er jo ikke her for at det skal være lett, sier Hammerstad.

- Viktig å komme tidlig på banen

Han argumenterer for at tidlig innsikt vil være et gode både for innbyggerne og for politikerne, som skal forsøke å ta alle gode hensyn.

- I dag kommer framlegget fra rådmannen, så skal formannskapet over helga begynne behandlinga. Hvis folk kunne fått innsikt nå og kunne tatt kontakt med politikerne før formanskapsbehandlinga, ville det være mye enklere å få gjort noe. Skal man ha mulighet til å påvirke noe, er det viktig å komme tidlig på banen, sier Hammerstad.

Fylkesmannen: - Alle møter skal gjøres kjent

Trond Flydal, assisterende direktør i justis- og beredskapavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, understreker også at alle møter i folkevalgte organer skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte og at saklista til møtene skal være tilgjengelig for allmennheten. Flydal mener kveldens møte faller inn under betegnelsen møte i folkevalgt organ.

- Denne regelen er til nettopp for å etterstrebe gjennomsiktighet og gi folk mulighet til å være med på møtene, sier Flydal på generelt grunnlag.

- Så er neste spørsmål om dette møtet blir holdt åpent. Det er ganske snever adgang til å lukke slike møter, sier Flydal.

- Møtet er åpent for alle

Ordfører Ole L. Haugen svarer at det ikke på noen måte har vært hensikten å holde noe hemmelig, men at det mer har vært sedvanen at politikerne har fått rådmannens orientering før selve den politiske behandlinga starter på et senere tidspunkt.

- Det er et åpent møte og burde sikkert stått i møteplan og det burde sikkert stått på hjemmesida. Men det er nok en glipp. Vi har aldri praktisert å innkalle til denne første orienteringa, men det finnes ingen ønsker om hemmelighold rundt dette, sier han.

Haugen understreker at det ikke skal føres politiske forhandlinger i kveldens møte.

- Hammerstad har lov til å angripe og påpeke dette, men dette har selvsagt ikke noe med hemmelighold å gjøre. I det øyeblikket rådmannen har lagt fram sitt forslag, er dokumentet kjent. I uka etter tar formannskapet sin behandling, som da blir det offentlige høringsdokumentet. Dette er ikke noe debattmøte, og det skal overhodet ikke fattes politiske vedtak. Men det kan gås runder for eventuelle oppklaringer, sier han.

Møtet blir ikke overført på web-tv.