Frøya kommune har sagt ja til å ta imot fem enslige mindreårige flyktninger. Disse skal det skaffes fosterheimer til, men det vil være barnevernstjenesten som har den formelle omsorgen for dem. I siste møte i driftsutvalget i Frøya kommune var barnevernsleder Renathe Loktu Sandvik invitert til å orientere om hvordan man forbereder å motta disse barna.

5000 skal få ny heim i Norge

Hun forteller at det er BUF-etat (barne- ungdoms- og familiedirektoratet) som har ansvaret for å skaffe fosterheimer til barna. Det er nå 5000 flyktningebarn som skal få en heim rundt om i Norge. Av disse er det 700 som venter på å bli plassert i midtnorske kommuner. Fem av disse skal da komme til Frøya.

Loktu Sandvik forklarer at mange av disse mindreårige, som har tatt seg over landegrensene, og helt til Norge, har en ballast som det må tas hensyn til. Og det er ikke alltid like lett å finne ut av hva de har vært i gjennom.

- Flyktninger har gjerne vært drillet til å fortelle minst mulig, av de som har fraktet dem. Det er derfor ikke alltid så lett å finne ut av hva de har opplevd før de kom til Norge. Men behovene de har er kartlagt så godt som mulig. Og vi har kartlagt hva Frøya har av kompetanse til å kunne følge dem opp. Det er et kjempeansvar. Det er barn som har opplevd mye, og de skal gis et nytt håp i Frøya kommune, sier Loktu Sandvik.

Infomøte i mai

BUF-etat vil holde et informasjonsmøte på Frøya i begynnelsen av mai. Dette blir et ledd i jobben med å finne familier som har ressursene og ønker om å ta imot en mindreårig flyktning.

- Da vil det også gis informasjon om hvem de mindreårige flyktningene er. Jeg håper og vet at det sitter mange ressurspersoner på Frøya. Og ingen barn vil komme før det er skaffet fosterheimer til dem, sier barnevernsleder Renathe Loktu Sandvik.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no