Hovedutvalg for forvaltning skal tirsdag ta stilling til om reguleringsplan for Miljøgate Sistranda skal legges ut på høring. Planen beskriver utvikling av fv.714 gjennom Sistranda til en miljøgate, der redusering av hastigheten til 40 km/t er hovedformålet. Miljøgata skal gjøre det enklere å orientere seg og forflytte seg for de ulike trafikantene som ferdes i området, og gjøre veien mer trafikksikker. Dette skal blant annet gjøres ved å lage en busslomme med fotgjengerovergang for passasjerer som kommer sørfra. Utformingen av miljøgata skal ha et urbant uttrykk og være universelt utformet.

Statens vegvesen har satt som krav at Miljøgata skal være ferdig etablert før det kan gis byggetillatelse til det nye Kyst- og kompetansesenteret på Sistranda.