Norges Råfisklag og NSL er enig om nye minstepriser for taskekrabbe for sesongen 2014. Minsteprisen blir hevet med hele en krone, noe som betyr at taskekrabben minimum skal betales med 10.- kr pr kg.

Forhandlingsresultatet bekrefter optimismen som kom til uttrykk under krabbe – og skalldyrkonferansen i Trondheim nylig. Produsentene av krabbe etterlyste mer råstoff i 2013, og mente at markedet tåler et vesentlig større volum.

I Norges Råfisklags distrikt ble det i 2013 landet 3517 tonn med taskekrabbe til en førstehåndsverdi av 31.8 millioner kroner. Dette er en kvantumsøkning på 4 % og en økning i verdi på 6 % i forhold til 2012. Sett i et lengre tidsperspektiv var 2013 en sesong på det jevne.

Mest krabbe i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag er den regionen hvor det fiskes mest krabbe med 1581 tonn tett fulgt av Helgeland /Salten med 1317 tonn.

På Nordmøre ble det landet 323 tonn og i Nord- Trøndelag 197 tonn. Lofoten/ Vesterålen bidro kun med 99 tonn i 2013 men det ventes at fangsten i denne regionen allerede i 2014 vil bli vesentlig høyere.

Minsteprisen på taskekrabbe har vært stigende fra 2010 da prisen var kr 7.50 pr kg. Sist sesong deltok 210 fartøy i krabbefisket. Dette antallet har vært forholdsvis stabilt de siste 5 åra. Det blir spennende å se hvordan den økte minsteprisen vil slå ut i deltakelsen i fisket for kommende sesong.

Frankrike størst

Innlandsmarkedet har de siste åra blitt stadig viktigere for omsetning av krabbeprodukter.

I 2013 ble den totale eksporten av krabbeprodukter på 743 tonn til en verdi av 37.6 millioner kroner. Frankrike er det klart største eksportmarkedet for norsk krabbe med 283 tonn fulgt av Sverige med 57 tonn.