Av en omsetning på vel 3,9 milliarder kroner i 2012, sitter fylkeskommunen igjen med et netto driftsresultat på 100 millioner kroner. Det ble investert for ca 950 millioner kroner i skolebygg og fylkesveier, hvorav mesteparten er finansiert med lån.

Det skriver Sør-Trøndelag fylkeskommune i en kommentar til eget regnskap.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er på 2,6 prosent og Sør-Trøndelag fylkeskommune ligger dermed tett oppunder det anbefalte nivået for kommunesektoren som er på 3 prosent, skriver administrasjonen i sin kommentar.

Gjeldsnivået økte med vel 400 mill kroner til 3,2 milliarder kroner ved utgangen av 2012, og det forventes å øke ytterligere inntil fylkeskommunen er ferdig med skoleutbyggingen.

- Fylkeskommunen har fortsatt et meget høyt aktivitetsnivå, med store investeringer og låneopptak, og er derfor sterkt eksponert for svingninger i renteutgiftene, heter det i oppsummeringa.