- Dette er en gladsak.

Gruppeleder Kristin Reppe Storø (Ap) kan konstatere atfrøyapolitikerne har det lettere enn mange av sine kolleger i andre trønderskekommuner. Økning i rammetilskuddene og gode prognoser for skatteinngangen gjørat Frøya kommune for øyeblikket har romslig økonomi. Formannskapet vedtok i daginnstilling til kommunebudsjett. Her har de kun tatt ut ett eneste tiltak somlå inne i rådmannens forslag (kulturtime i skolene), mens de har gjort flerepåplussinger. Økningen har de balansert ved blant annet å justere oppskatteanslaget.

- Budsjettet har fått en tydelig profil på barn- og unge. Samtidighar vi også fått på plass en million ekstra til pleie- og omsorg, sier KristinReppe Storø.

Sommer-SFO

Et nytt tiltak rettet mot barn og barnefamilier er forsøk med åpenSFO på Sistranda i feriemåneden juli. Forsøket skal evalueres til høsten, ogevalueringen skal danne grunnlag for å vurdere dette som en permanent ordning,også ved de øvrige skolene i Frøya.

Idrettssatsing

Flertallet har tatt utgangspunkt i idrettsrådets anleggsplan, oglegger inn 250.000 kroner til et forprosjekt på Golan.

- Samtidig ønsker vi også å se på hvordan vi kan få til en helhetligidrettspark knyttet til idrettshallen og skolene, sier Kristin Reppe Storø.

«Boligkontor»

Flertallsgruppen har utformet et lengre verbal punkt somsier hva de ønsker skal være innholdet i et boligkontor. Det vil si: deforeslår at rådmannen finnet et annet navn til kontoret, da de skal ha for segmye mer enn det å skaffe boliger til tilflyttere. Blant annet mener de at densom skal lede kontoret, skal ha ansvar for «strategisk personalplanlegging» iFrøya kommune. Flertallet legger inn 200.000 kroner mer til formålet ennrådmannen hadde foreslått.

Brannstasjon tatt ut

På investeringsbudsjettet har flertallsgruppen tatt bortrådmannens forslag om å investere i ny brannstasjon i løpet av 2014.

«Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas utav investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i kommunestyret i oktober 2013. Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon iløpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny behandling førbudsjettbehandlingen for 2015», heter det i budsjettinnstillinga fraArbeiderpartiet/ Høyre.

Budsjettforslaget skal nå ut på høring, før det endelig vedtas av kommunestyret i desember.