Foreldrene ved Fillan skole har fått beskjedfra rektor Hege Alice Østmark om at tre assistentstillinger blir tatt bort franyåret.

- Dette nedtrekket betyr at klasser og grupper som i høsthar hatt generell assistentstyrking dessverre nå mister denne støtten. Dettegjelder spesielt 1. Og 2. Trinn, grupper i praktisk estetiske fag ibarnetrinnet samt noen klasser på ungdomstrinnet. Jeg vil likevel presisere atalle elever som har et særlig behov for assistentstøtte ikke er berørt avnedtrekket. De vil fortsatt få den støtten de har behov for. Endringer overfornoen elever kan bety at de får nye assistenter å forholde seg til, skriverrektor.

- Kuttet der det smertet minst

Oppvekstsjef Kjell Roar Sæther sier kuttene var nødvendigefor å styrke barnehagene.

- Skolenemister til sammen rundt fem assistent-årsverk. Årsaken er rett og slett at deter et stort trøkk på barnehagene og økt behov for flere barnehageplasser. Da måvi redusere andre steder. Ønsket var å beholde mest mulig kompetanse i skolen,så da reduserer vi stillinger der det, ut fra en totalvurdering, smerter minst.Vi ønsket selvfølgelig å beholde dem, men vi måtte gjøre det beste ut avressurssituasjonen, sier Sæther.

Men ingen assistenter mister jobben.

- Ingen av assistentene vil miste jobben sin, for vi har brukfor flere ansatte i barnehagene grunnet økt antall plasser, sier Sæther.

Slutt på skolefrukt

I samme informasjonsbrev skriver rektor atskolefruktordningen faller bort.

- En annen endring jeg vil orientere om er at vår nyeregjering har fjernet støtten som alle landets 1-10 skoler har hatt til gratisskolefrukt de siste årene. Detter er selvfølgelig beklagelig. Jeg håper at derekan sende med deres barn frukt på skolen slik at de likevel har et mellommåltidi løpet av skoledagen, skriver hun.

Oppvekstsjef Kjell Roar Sæther.