Da fylkesmannen hadde tilsyn på Frøya på folkehelse, ble det avdekket  avvik. Fylkesmannen konkluderte med at kommunen ikke sikrer at medisinsfaglig rådgiver i tilstrekkelig grad blir involvert i oppgaver etter folkehelseloven. Tilsynet avdekket at «samfunnsmedisinsk kompetanse i liten grad blir etterspurt for medisinskfaglig rådgivning kommunen.  At det foreligger ingen behovsprøving av hvordan samfunnsmedisinsk kompetanse skal brukes, omfang og tema. Og at samfunnsmedisinsk kompetanse benyttes ikke i analyse eller bearbeiding av tilgjengelig datamateriale.

For å rette opp i dette har administrasjonen foreslått at man øker den kommunale andelen av legestillinger med seks timer i uka, timer som definers til det som kalles samfunnsmedisin.

Men da driftsutvalget skulle behandle saken i denne uka, valgte de å sende saken over til den interkommunale nemnda for helse og omsorg

- Vi mener dette er folkehelsearbeid som hører inn under det samarbeidet vi har etablert sammen med Hitra, derfor ønsket vi at også Hitra skal se på dette, og finne ut om dette er noe kommunene skal samarbeide om, sier Eli Ann Karlsen, nestleder i hovedutvalg for drift i Frøya kommune.