Helt siden den ble etablert i juni 2011, har den interkommunale barnevernstjenesten for Hitra og Frøya slitt med å bli en samkjørt og oppegående enhet. Nå tas det grep fra begge kommuner, men de ansatte føler hitrapolitikernes innblanding har gjort arbeidet mye vanskeligere.

«Som ansatt føler vi at Hitras utspill har legalisert utad at vår tjeneste nå er blitt "fritt vilt", dette både i forhold til offentlige media og klienter. Vi opplever at klienter bruker disse utspill som middel/ virkemiddel i møte med tjenesten og i sine egne saker».

Dette skriver de ansatte i Hitra og Frøya barnevernstjeneste i et notat lagt fram til et oppryddingsmøte om barnevernstjenesten.

Tirsdag 9 desember i fjor fortalte Hitra-Frøya at Hitra kommunes politiske nivå og administrasjonen har mistillit til måten den interkommunale barnevernstjenesten drives. Dette ble uttrykt gjennom et notat fra rådmann Laila Hjertø, og bekreftet av leder for helse- og omsorgskomiteen, Eldbjørg Broholm (Ap).

Frøya og Hitras interkommunale barnevernstjeneste ble etablert i juni 2011. I rådmannens notat ble det poengtert at tjenesten ikke har fungert slik den skal, og at Hitra kommune da ga reorganiseringen frist til nyttår, og at man deretter vil vurdere om man igjen skal splitte opp tjenesten mellom kommunene.

Men to måneder ut i året, jobbes det fortsatt for å rydde opp og få den interkommunale tjenesten til å fungere.

Avtale, økonomi og rapportering

- Jeg mener det nå jobbes godt for å få til det interkommunale samarbeidet. Det har vært en del utfordringer som vi har tatt tak i, blant annet med å følge opp samarbeidsavtalen og få til en bedre rapportering. Samtidig har det kommet en revisjonsrapport som vi skal følge opp. Målet er å få til en godtfungerende interkommunal tjeneste, sier kommunalsjef Harald Hatle i Hitra kommune.

[M2]

Dette bekreftes av kommunalsjef Roger Fredheim i Frøya.

- De to viktigste tingene vi nå holder på å få på plass, er det som går på økonomi og samarbeidsavtalen. Vi har fått stykket opp budsjettet slik at det blir mer synlig hvilke penger som går hit og hvilke som går dit. Samtidig går vi gjennom og reviderer samarbeidsavtalen, forteller Roger Fredheim.

Mistillit knyttes til enkeltsak

Etter nyttår ble det avholdt et større møte koordinert av fylkesmannen, der politisk og administrativ ledelse fra begge kommunene deltok.

Referatene og notatene fra dette møtet viser at politikere og administrasjon på Hitra har blandet seg inn i en konkret barnevernsak. Hitraordfører Ole Haugen siteres på at «Hitra kommune har vært bekymret for barnevernet over lang tid, og spesielt knyttet til en bestemt sak der de er faglig uenige i vurderingene».

Ombudsrolle eller innblanding

At politikere her skal ha utøvd en «ombudsrolle» innenfor et felt der de normalt ikke skal ha innsyn, blir beskrevet som svært belastende på de ansatte i barnevernet.

«Det gjelder i forhold til uttalelser i media, samt blanding av rolle i enkeltsaker. Eksempler på dette er skriftlig korrespondanse, samt i forhold til uttalelse i fylkesnemnd og tingrett i enkeltsaker» står det i et notat fra de ansatte.

«Det stilles fra vår side store spørsmål ved måten dette er håndtert fra Hitra kommunes side. Vi har forventninger om at administrasjonen i Hitra kommune tar kontakt med tjenesten hvis det er spørsmål de ønsker klarhet i. Vi har videre forventninger om at adminsitrasjon og politikere i Hitra kommune ikke går inn i enkeltsaker. En forventer at de i sin rolle er mer forsiktig og veloverveid i å ta parti og gi uttalelser i enkeltsaker» skriver de ansatte.

Kan ikke overprøve barnevernsleder

I møtet hadde fylkesmannen en gjennomgang av hvordan lovverket er på dette området: At barnevernsleder er barnevernstjenestens øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål, og at dette innebærer blant annet «at kommuneledelsen ikke kan instruere eller overprøve de faglige spørsmål og vurderinger»

I notatet fra de ansatte kommer det fram at det de ser på Hitra kommunes innblanding som noe man ikke kan leve med:

«Hvis ikke situasjonen om den interkommunale barnevernstjenesten blir avklart, videre opphør av Hitra kommunes innblanding i enkeltsaker, så vurderer ansatte i barnevernstjenesten å be om omplassering.»

- Har verken innsyn, eller kan gå inn i enkeltsaker

Begge kommunalsjefene vektlegger økonomien og samarbeidsavtalen som det viktigste det nå jobbes med. Den uttalte mistilliten, og enkeltsaken hvor både politisk og administrativ ledelse i Hitra har gått inn og markert uenighet med barnevernets faglige vurderinger, ønsker kommunalsjefene ikke å kommentere. Kommunalsjef Roger Fredheim henviser til sin rådmann.

Frøyarådmann Svanhild Mosebakken vil heller ikke si noe om hvordan man kan løse opp i det som i følge hitraordføreren bunner i en enkeltsak.

[M1]

- Jeg har verken innsyn i, eller kan gå inn i en enkeltsak. Derfor blir det vanskelig å svare på det. Det vi jobber med administrativt er å få et felles utgangspunkt for hvordan barnevernet skal være. Her er vi tett dialog på rådmannsnivå og nedover i systemet. Hvordan politikerne på Hitra forholder seg til dette, kan jeg ikke uttale meg om, sier Svanhild Mosebakken.