Leserinnlegg signert Arve Winsnes, avdelingsdirektør utviklingsavdelingen NAV-Sør-Trøndelag.

Konkurranseutsetting av tiltaksplasser

I hovedoppslag 9.oktober i Hitra-Frøya om Dalpro og tiltaksplasser er det en del påstander og uttalelser om anbudsprosessen rundt NAV-tiltakene oppfølging og avklaring som ikke kan stå uimotsagt.

Litt bakgrunn: Frem til nå har det kun vært bedrifter med forhåndsgodkjenning - i hovedsak vekst- og attføringsbedrifter – som har fått mulighet til å konkurrere om å tilby tjenester overfor arbeidsledige og sykmeldte på området oppfølging og avklaring. Oppfølging tilbys de som trenger bistand og/eller støtte ifm. gjennomføring av en plan som skal gjøre dem i stand til å ha lønnet arbeid. Avklaring tilbys de som trenger omfattende bistand til å kartlegge hva de kan gjøre for å få eller beholde lønnet arbeid. Felles med tiltakene er at de skal gi brukeren høyest mulig sjanse til overgang i jobb.

Nå er det fra politisk hold besluttet at denne forhåndsgod-kjenningen skal fjernes til fordel for fri konkurranse. Det har gitt mulighet for langt flere aktører å være med i konkurransen om oppdrag på disse tiltakene. Hovedmålsettingen med ny ordning er at NAV i større grad enn tidligere kan velge det oppfølgings- eller avklaringstilbudet som er best for våre brukere. Vi har fått mange leverandørtilbud og dermed kunnet gjøre gode valg.

I Sør-Trøndelag er det slik at aktøren Euroskolen har vunnet de fleste avklaringstiltakene i fylket, mens attføringsbedriften Prima AS har landet de fleste oppfølgingstiltakene.

Euroskolen, som har vunnet begge tiltakene på Hitra og Frøya, er ikke en ukjent aktør i Midt-Norge. De har hovedkontor i Trondheim og har siden 1993 levert arbeidsmarkedstiltak til NAV. For brukeren skal ikke valg av leverandør ha noen praktisk betydning; tiltakene skal foregå lokalt. Det betyr at Euroskolen skal opprette plassene for brukerne på Hitra og Frøya – de skal være der brukeren er.

Vi registrerer at daglig leder i Dalpro, Edvard Ulvan, mener det er systemet det er noe galt med når få aktører kan vinne store deler av anbudsutsettingen. Han sier han opplever at endringene «kom som et sjokk». Til dette er det å si at anbudsprosessen med informasjon ut startet allerede i desember 2013. Nav Sør-Trøndelag var blant de første fylkene som utlyste anbudskonkurranse, simpelthen fordi rammeavtalene på området utløper 31.12.15. Selve anbudskonkurransen for avklaringstiltaket ble kunngjort i slutten av februar i år, og valg av leverandører skjedde i sommer. Disse skal ha tilbudet klart ved årsskiftet. Vi mener det har vært rimelig tid til å forberede og områ seg.

Ulvan uttaler at det er noe galt med systemet. Det er nå slik at fri konkurranse har gitt langt flere aktører enn tidligere mulighet til å være med i konkurransen om oppdragene. Det faglige innholdet i tilbudene aktørene har levert inn – med andre ord hvilken kvalitet de skal tilby – har veid 60 prosent. Pris er vektlagt 40 prosent. Aktørene som har deltatt har svart på et omfattende anbudsdokument – utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet. I forlengelsen av dette kan det nevnes at det settes en rekke konkrete krav til tiltaket for å sikre god kvalitet: For eksempel krav til kompetanse, innhold, individuell tilpasning og tilgjengelighet. Et annet viktig aspekt med ny ordning er at tiltakene i størst mulig grad skal skje ute i ordinært arbeidsliv, ikke i skjermet virksomhet.

Konkurranseutsetting er ikke et forsøk på å utradere vekst- og attføringsbedriftene. Dette gjøres for å sikre best mulig kvalitet og pris på tilbudene- og i den rekkefølgen. I siste og første instans er det brukernes beste som skal vies oppmerksomhet.

Arve Winsnes,

avdelingsdirektør

utviklingsavdelingen

NAV-Sør-Trøndelag