Det er  Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD ) som ber om kommunenes innspill til nytt lovforslag  om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen.

SI DIN MENING I AVSTEMMINGSBOKSEN TIL HØYRE

Begrunnelse for forslaget er at departementet tror noen kommuner vil foreta strategiske investeringer, uten at dette er nødvendig, i tiden frem til ny kommunestruktur blir gjeldende. Dette mener KMD vil være et dårlig grunnlag å starte en prosess hvor det ikke minst er viktig med lokalt engasjement.

Engasjert kommunestyre

Da høringssuttalelsen var oppe i Hitra kommunestyre, tok mange representanter ordet. Og flere var irriterte.

Eldbjørg Broholm (Ap) var en av flere som reagerte på forslaget.

– Dette skurrer i mine ører. Er staten bedre skikket til å styre vår økonomi enn oss lokale politikere? Jeg blir provosert når andre skal fortelle oss hvordan vi skal forvalte kommunens midler, sa en irritert Broholm.

Hun fikk støtte av ordfører Ole Haugen.

– Dette stritter mot mitt syn på folkestyre. Samtidig synes jeg det er merkelig at partier som er kritisk til Fylkesmannen, finner dette forslaget interessant, sa han.

Mild tvang

Torfinn Stub var blant de få som støttet høringsforslaget.

– Jeg synes formannskapet tar vel hardt i i sitt forslag til uttalelse. Riktignok er frivillighet det beste når det gjelder kommunesammenlåing, men mild tvang er kanskje nødvendig. Vi kan ikke se bort fra at enkelte kommuner vil ta strategiske grep i forkant av en kommende sammenslåing. Jeg tror det er klokt å se at dette kan skje. Derfor ser jeg ikke noe galt i at regjeringen i en periode vil ha kontroll på de kommunale investeringene, sa Torfinn Stub som bla. fikk støtte av både Tom Skare og og Dag Willmann

Per Ervik var ikke enig med Stub.

– Vi skal tydeligvis dikteres. Selv er jeg skeptisk til kommunesammenslåing. Det vil gå 50 generasjoner før det blir fred mellom hitterværinger og frøyværinger dersom kommunene slåes sammen, slo Ervik bombastisk fast.

Ved avstemmingen fikk formannskapets forslag til uttalelse 18 stemmer. Fem stemte mot.

Bryter med den uttalte tillit til lokalt folkestyre og demokrati

I den vedtattet uttalelsen fra Hitra kommunestyre heter det bl.a.:

Det aktuelle lovframlegg bryter vesentlig med den uttalte anerkjennelse og den uttalte tillit til lokalt folkestyre og demokrati. Som opptakt til en ønsket frivillig kommunereform blir dette helt feil tilnærming, når det hevdes at kommunereformen skal føre til mer og ikke mindre folkestyre og der det hevdes at det er et vesentlig mål å flytte makt og myndighet til kommunene.

Forslaget om en slik lovendring innebærer et kraftig inngrep i det kommunale selvstyret ovenfor alle kommuner. Kontrollordningen skal gjelde fra brevet ble sendt kommunene i år og i ytterligere tre år.

Summen av det inkonsekvente og den mangelfulle tillit som lovforslaget innebærer, må medføre at Stortinget avviser lovendringen, uttaler Hitra kommunestyre.